Pro srovnání: v roce 2005 ke stejnému datu činil průměrný starobní důchod 7744 Kč (u mužů 8662 Kč a u žen 7030 Kč). Průměrný věk důchodců pobírajících sólo starobní důchod ke konci roku 2010 byl 68 let (muži 69 a ženy 67 let).

Nejvyšší úhrnná průměrná výše starobního důchodu (bez členění na pohlaví) byla v Praze a činila 10 817 Kč, nejnižší úhrnná průměrná výše starobního důchodu byla v Olomouckém kraji a činila 9829 Kč. Vyplývá to z informací České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Důchodů se vyplácí přes dva milióny

Česká správa sociálního zabezpečení ke konci roku 2010 vyplácela celkem 2 260 032 starobních důchodů.

Přitom důchodců starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 819 093. Těm ČSSZ k 31. 12. 2010 vyplácela celkem 3 446 767 důchodů. Kromě toho zasílala ČSSZ celkem 59 548 výplat důchodů do zahraničí (do 72 zemí světa).

Invalidních důchodů (jedná se o invalidní důchody pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně) vyplatila ČSSZ klientům ke konci roku 2010 celkem 466 329 (novelou zákona o důchodovém pojištění se po dosažení věku 65 let vyplácený invalidní důchod automaticky mění na starobní důchod a ten nadále náleží důchodci ve výši původně vypláceného důchodu invalidního). Pozůstalostních důchodů (tj. vdovských, vdoveckých a sirotčích) vyplatila ČSSZ celkem 720 406.

Na důchody přispívá pět miliónů zaměstnanců

Nově přiznaných důchodů, jejichž trvalá výplata byla zahájena v roce 2010, bylo celkem 212 393, z toho bylo 128 116 starobních důchodů a 37 093 invalidních důchodů.

ČSSZ evidovala ke konci loňského roku celkem 2 819 093 všech důchodců a 5 011 797 poplatníků pojistného na důchodové pojištění. Na jednoho důchodce tak přispívalo 1,78 poplatníka. Při počtu 2 260 032 starobních důchodců na jednoho starobního důchodce přispívalo 2,22 poplatníků pojistného.

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na důchodové pojištění, na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění (popř. pouze důchodového pojištění), osoby samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili.

Počet důchodců a poplatníků pojistného

Rok

2005

2007

2009

2010

Důchodců celkem

2 645 100

2 719 161

2 790 391

2 819 093

Starobních důchodců

1 961 870

2 028 865

2 108 368

2 260 032*)

Poplatníků pojistného

4 788 289

4 880 187

4 905 021

5 011 797

Poplatníků
na 1 důchodce

1,81

1,79

1,76

1,78

Poplatníků
na 1 starobního důchodce

2,44

2,40

2,33

2,22*)

 *) Uvedený údaj není možné porovnávat s údaji z předchozích let v důsledku navýšení počtu starobních důchodců od 1. 1. 2010 v souvislosti s přeměnou invalidního důchodu na starobní při dosažení věku 65 let (novela zákona o důchodovém pojištění).
 Zdroj ČSSZ