Tato povinnost jim nevzniká, pokud tyto příjmy nejsou vyšší než 6000 korun ročně. U ostatních poplatníků je limitem 15 tisíc korun ročně.

Pronájem nemovitostí

Výnosy z pronájmu například bytů, domů, chat a pozemků bývají častým příjmem zaměstnanců. Osvobození od daně zde zákon neposkytuje. Příjmy zdaňuje vlastník či spoluvlastník nemovitosti, u manželů, je-li nemovitost ve společném jmění, pouze jeden z nich.

Prodej nemovitostí

Příjem z prodeje nemovitostí rovněž patří do přiznání. Zákon však poskytuje v řadě případů osvobození od daně.

Základní případ je, když mezi nabytím a prodejem uplynulo pět let (s výjimkou nemovitostí, které měli či mají podnikatelé ve svém obchodním majetku). U rodinných domků a bytů stačí, když prodávající měl v nemovitosti bydliště aspoň dva roky bezprostředně před prodejem (stačí faktické bydlení, nikoli zapsaný trvalý pobyt).

U rodinných domů a bytů dokonce stačí mít bydliště v dané nemovitosti bezprostředně před prodejem, pokud prodávající použije získané peníze na uspokojení bytové potřeby.

Pozor: Daň z příjmů z prodeje nemovitosti je často mylně zaměňována s daní z převodu nemovitostí. Jde ale o úplně jinou daň, prodávající ji platí vždy.

„Prodej“ družstevního bytu

Příjmy z převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu jsou osvobozeny od daně, přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem pět let. Časová lhůta se nevyžaduje, když převádějící použije získané peníze na uspokojení bytové potřeby.

Prodej aut a akcií

Příjmy z prodeje movitých věcí jsou zcela osvobozeny od daně, s výjimkou aut, lodí a cenných papírů, kde musí uběhnout časová lhůta mezi nabytím a prodejem. U prodejů aut a lodí je jeden rok. Jestliže ale byly zařazeny do obchodního majetku podnikatele, jsou osvobozeny až po pěti letech po vyřazení.

Příjmy z prodeje cenných papírů jsou u drobného investora osvobozeny od daně, pokud doba mezi nabytím a prodejem činí aspoň šest měsíců.

Příležitostné příjmy

Příležitostné příjmy, jako je prodej přebytků z vlastní zahrádky, odměna za pomoc sousedovi, příjem z příležitostného pronájmu movité věci, třeba auta, patří do přiznání jen tehdy, jestliže překročily 20 tisíc korun za rok. Když je limit překročen, zdaňuje se celá částka.

Příjmy chovatelů a pěstitelů, kteří jsou evidováni jako zemědělští podnikatelé, do příležitostných příjmů nepatří.

Úroky ze zahraničí

Do přiznání patří i úroky, které lidé loni obdrželi ze svých vkladů z některé ze zemí Evropské unie, případně i z jiných států.

I při zaměstnání

Zaměstnancům však může vzniknout povinnost podat přiznání i tehdy, i když mají příjmy pouze ze zaměstnání.

A to například tehdy, když zaměstnanec měl loni více zaměstnavatelů najednou. Stačí jen jeden měsíc v roce.

Výjimkou je pouze případ, jestliže u žádného z vedlejších zaměstnavatelů mzda ani v jednom měsíci nepřesáhla 5000 korun hrubého měsíčně – v takovém případě totiž zaměstnavatel, u něhož není podepsáno prohlášení k dani, uplatní srážkovou daň 15 procent a příjem zdaněný srážkovou daní již nepatří do přiznání.

Více zaměstnavatelů

Také v případě, když zaměstnanec loni postupně pracoval u více zaměstnavatelů za sebou, může vzniknout povinnost podat přiznání. A to tehdy, když u některého zaměstnavatele nepodepsal prohlášení k dani.

Výjimkou je případ, když si zaměstnanec u tohoto zaměstnavatele nevydělal v žádném měsíci víc než 5000 korun hrubého. Tyto příjmy jsou pak zdaněny srážkovou daní 15 procent a nepatří do přiznání.

Jestliže zaměstnanec měl loni jen jednoho zaměstnavatele, u něhož si vydělal víc než 5000 Kč hrubého měsíčně a nepodepsal u něho prohlášení k dani, je rovněž povinen podat přiznání, pokud dodatečně za loňský rok nepodepíše prohlášení k dani, a to do letošního 15. února.

Které příjmy nepatří do přiznání
* příjmy do 5000 korun hrubého měsíčně u zaměstnavatele, u něhož zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani (15 %);
* úroky z vkladů u tuzemských bank (15 %), pokud se nejedná o podnikatelské účty, které patří do přiznání;
* dividendy od tuzemských akciových společností (15 %);
* plnění ze životního pojištění snížené o zaplacené pojistné (15 %);
* dávky penzijního připojištění snížené o příspěvky účastníka a státní příspěvek (15 %);
* honoráře za příspěvky do médií do 7000 Kč hrubého měsíčně od jednoho plátce (15 %).
* důchody z povinného důchodového pojištění a obdobného zahraničního pojištění, a to do částky 288 000 korun. Osvobozeny jsou i invalidní a sirotčí důchody; * všechny dávky státní sociální podpory, např. přídavky na děti, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče a porodné;
* dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc;
* příspěvek na péči bez omezení pro nemocnou osobu i tu blízkou osobu, která se o nemocného stará; * nemocenské dávky; * podpora v nezaměstnanosti; * výživné dle zákona o rodině; * zvláštní příspěvky ke starobním důchodům poskytované účastníkům odboje;
* výsluhový příspěvek u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů (osvobození od daně platí naposledy za rok 2010)