„Celkem je pojišťovnami specifikováno na 25 živelních rizik,“ upřesnil Václav Bálek z Allianz. „Živelní katastrofy odkrývají skryté chyby vzniklé při sjednání pojištění. Nejčastější z nich je podpojištěnost majetku, která je zejména u zastaralých pojistných smluv,“ sdělila Právu Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven (ČAP).

Pojistné smlouvy pokrývají zkrátka příliš malou hodnotu majetku, neboť většina lidí během let ve svých domovech shromáždila dražší věci, rozšířila si domy, přistavěla garáže, ale v letitých smlouvách to už nezohlednili.

„Roční pojistné se vypočítává sazbou z pojistné částky, a okamžitý efekt ušetření přibližně pouze stovek korun svádí často klienty k tomu, aby stanovili pojistnou částku co nejnižší. Ta by však měla odpovídat skutečné nové ceně, tedy částce, která odpovídá celkovým nákladům na znovupostavení stejné nebo srovnatelné budovy v případě pojištění budov,“ vysvětlila Kateřina Bílá z Wüstenrot.

Plete se také pojištění stavby jako takové a domácnosti, tedy věcí uvnitř. „Pokud máte pojištěnou domácnost, pojistili jste si pouze její výbavu, ale ne budovu, ve které domácnost máte. Věci v domácnosti pojišťovny často rozdělují do určitých skupin – elektronika, starožitnosti, ceniny,“ připomněla Koutská.

Kalkulačky a mapy

„V průběhu likvidace škod způsobených živelními pohromami se ukazuje, že někteří lidé nemají vůbec majetkové pojištění sjednáno,“ dodala Jolana Ackermannová z ČAP.

To se netýká lidí, kteří mají domy na hypotéky nebo úvěry ze stavebního spoření, kde je pojištění jednou z klíčových podmínek bank, s tím, že když se nemovitost, sloužící zároveň jako zástava, zničí, plyne plnění od pojišťovny přednostně k bance.

Díky bleskovým povodnímkroupám se nyní častěji využívají internetové aplikace, které poskytla veřejnosti ČAP na svých webových stránkách www.cap.cz. Jedná se o kalkulačku pro výpočet minimální pojistné hodnoty nemovitosti, kde si lze ověřit, není-li dům podpojištěn.

A aplikace povodňových map, která zaregistrovala od svého zveřejnění v květenu 2010 více než 50 tisíc přístupů. Zde si může každý ověřit, v jaké rizikové zóně leží jeho nemovitost a jaký dopad bude mít lokalita na pojištění domu.

„Budete-li mít nemovitost s velmi šikmou střechou, na kopci, kde není široko daleko žádná voda a kolem které nejsou ani žádné domy a stožáry, pak se asi nemusíte obávat takových rizik jako jsou tíha sněhu, záplava/povodeň nebo pád stromu a stožáru. Určitě se nepřestanete bát vichřice, krupobití, úderu blesku nebo zlodějů či požáru. Několik týdnů po záplavách, vichřicích či krupobití však standardně zájem o tuto problematiku opadá a lidé jsou opět otrlejší. Letošní rok je ale výjimkou,“ konstatoval Václav Bálek z Allianz.

Hodnota a krytí

Aby pojistné plnění posloužilo k obnově objektu do jeho původního stavu, je nezbytné stanovit co nejpřesněji pojistnou částku. Tou je vyjádřen maximální limit pojistného plnění. V případě pojištění nemovitosti, rekreačního zařízení, stavby by měla odpovídat skutečné hodnotě znovu pořízení (tzv. nové ceně), resp. časové hodnotě objektu.

Pojistná částka u pojištění domácnosti by měla odpovídat hodnotě veškerého majetku, který doma máte. Důležité je započítat kromě drahých věcí i běžné předměty denní spotřeby, například knihy, CD a DVD nosiče, obuv, oblečení, kosmetiku.

„Dále je potřeba věnovat zvýšenou pozornost rozsahu pojistného krytí. Nepodceňovat žádné z živelních rizik, protože jak ukazují události posledních dní, jen sotva existuje místo, kde by byla stoprocentní jistota živelního nebezpečí. Kam nedosáhnou povodně, může zavítat vichřice nebo krupobití,“ zdůraznila Jolana Ackermannová z ČAP.

Důležité je se před podpisem smlouvy seznámit s podmínkami a s případnými výlukami z pojištění a nechat si jejich méně srozumitelná místa vysvětlit.

„Cena není jediným stavebním kamenem při sjednávání pojistky. Ve hře jsou také spoluúčast či varianty pojištění s jednotlivými riziky,“ dodal Bálek z Allianz.

Pojistit lze i zahradu

Specifickou nabídkou je ucelené pojištění zahradní architektury proti živelním událostem, které nabízí Generali. Můžete si tak nechat pojistit trávník, strom, keř, opěrnou zeď, garáž, zahradní domek, oplocení a dále například cestu, sochu, pergolu či udírnu.

I škody z padlých stromů se počítají

Pokrývá živelní pojistka situaci, kdy strom neudrží povodněmi či přívalovými dešti promáčená země a ten později padne na auto či dům? „Ano, pokud je zcela prokazatelné, že živel byl příčinou pádu,“ uvedla Jolana Ackermannová z ČAP.

„Pokud se prokáže příčinná souvislost mezi předešlou událostí a následným poškozením nebo zničením, je taková škoda likvidní. Samozřejmě prokazování je v tomto případě složitější, ale i takové případy jsme měli, zejména v souvislosti se sesuvem půdy, který probíhal postupně, tedy nikoli hned po promáčení přívalovými dešti,“ zdůraznila Eva Svobodová z UNIQA.

Co lze pojistit proti pohromě
Nemovitost: Jedná se nejen o dům, ale i chalupu, chatu, garáž a další. V rámci pojištění nemovitosti si můžete sjednat pojistnou ochranu pro rodinný dům, a s ním související stavby, dále pak pro bytový dům (méně než čtyři bytové jednotky), nebytovou jednotku, chatu, chalupu, a to již ve fázi stavby.
Domácnost: Předmětem pojištění domácnosti je vnitřní vybavení domu nebo bytu, jako například nábytek, elektronika, cennosti, audiovizuální technika apod. a stavební součásti, které tvoří vnitřní prostory bytu (kuchyňská linka, podlahy, obklady stěn a stropů).
Stavbu: Pojištění lze sjednat i pro stavbu domu s tím, že v průběhu pojištění lze provádět změny vedoucí k optimalizaci pojistné částky – tedy celkové pojištěné hodnoty majetku např. při kolaudaci. I stavbu a stavební materiál se vyplatí chránit před živelními riziky nebo vandalismem. Zahradu: Také pouhý trávník může mít hodnotu desítek tisíc korun. Při osazení již vzrostlými stromy či vzácnými dřevinami může hodnota zahrady lehce dosahovat stotisícových částek. Finanční náklady na uvedení do původního stavu bývají značné a přitom přívalové deště nebo kroupy mohou během okamžiku zničit roky práce i vložené náklady.
Motorová vozidla: Pojišťění živelních rizik jsou standardně součástí havarijního pojištění. Jen výjimečně jej pojišťovny zahrnují v určitém rozsahu do povinného ručení, proto doporučujeme prostudovat pojistné podmínky. Živly totiž snadno mohou způsobit totální škodu na vašem vozidle.
Firmu, obec: Pojistit proti živelním pohromám lze samozřejmě v několika úrovních i firmu, respektive její výrobní prostory a zařízení. Pojistit se lze i pro případ přerušení výroby apod. Jedná se však již o složitější produkty, které se často u pojišťoven sjednávají individuálně. Stejně tak jako u pojištění obcí.
Zdroj: ČAP
Slovníček pojmů k živelnímu pojištění
Bonifikace: Zainteresování pojištěného na skutečném škodném průběhu pojištění a poskytuje se buď ve formě slevy na pojistném, nebo ve formě zvýhodněného pojistného plnění. Časová cena: Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
Indexová složka: Na jejím základě dochází k zachování reálné hodnoty pojistné částky inflačním vyrovnáním.
Likvidace pojistné události: Soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření a končí stanovením výše plnění.
Nahodilá skutečnost: Skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.
Nová cena: Cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.
Oprávněná osoba: Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Podpojištění: Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku. Pojistitel: Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví.
Pojistka: Písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy.
Pojistná částka: V pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, eventuálně z několika pojistných událostí za určité časové období. Může být využívána i jako základ pro výpočet pojistného.
Pojistná hodnota: Nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku události nastat.
Pojistná událost: Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout plnění.
Pojistné: Úplata za soukromé pojištění.
Pojistné nebezpečí: Možná příčina vzniku pojistné události.
Pojistné plnění: Peněžní částka vyplacená pojistitelem jako náhrada vzniklé škody v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.
Pojistné riziko: Míra pravděpodobnosti vzniku události vyvolané pojistným nebezpečím.
Pojistník: Osoba, která s pojistitelem uzavřela smlouvu.
Pojištěný: Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje.
Připojištění: Pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) typem pojištění. S tímto hlavním typem pojištění netvoří jeden celek.
Škodní událost: Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.
Výluky z pojištění: Věci nebo rizika, které jsou vyňaty z pojistného krytí. Škody na nich či jimi způsobené pojišťovna nebude hradit. Některé z nich nelze připojistit za zvýšené pojistné.
Pozn.: Vysvětlení pojmů najdete na webových stránkách pojišťoven a je součástí Pojistných podmínek. Doporučujeme také www.cap.cz nebo www.pojistimajetek.cz