„Ať už mají lidé v zasažených oblastech v pojistných smlouvách pojmy záplava nebo povodeň, tak jim pojistné plnění vyplatíme. V pojistných podmínkách, které jsou součástí smlouvy, se tyto pojmy sice rozlišují, ale při samotné likvidaci pojistné události to nejen ČP, ale všechny větší, významné pojišťovny nerozlišují,“ řekl Právu Richard Kapsa za Generali PPF Holding, do něhož spadá Česká pojišťovna a Generali.

Podle něho jsou na trhu snad už jen dvě malé pojišťovny, které v těchto pojmech dělají při výplatách pojistek rozdíly.

 

Doporučujeme ověřit si, jaká rizika má klient ve smlouvě ošetřena. Zda jsou zahrnuta v základním pojištění nebo je nutno je připojistit. Prověřte si podmínky u starých smluv a aktualizujte je.Marcela Kotyrová, Česká asociace pojišťoven

Článek vyvolal obrovskou vlnu pobouřených reakcí rozhořčených lidí, kteří se nevybíravě vyjadřovali o pojišťovnách, a to nejen v diskuzi na Novinkách. Lidé bezprostředně poté doslova zaplavili svými telefonáty zákaznické linky České pojišťovny i dalších pojišťoven.

Pozor! Pojmy záplava a povodeň se fakticky rozlišují u velkých firem, připustila ČP

Nicméně v rozhovoru s Právem Kapsa připustil, že i ČP pojmy „záplava“ a „povodeň“ při likvidaci škodných událostí, tedy výplatách pojistek, skutečně rozlišuje, a to u pojištění velkých podniků. Firmy, které jsou ovšem také často likvidovány povodněmi, stejně jako domácnosti, by si proto na tyto pojmy, a jejich faktický dopad na vyplacení pojistky, měly dát obzvlášť velkých pozor.

„Česká pojišťovna, stejně jako většina ostatních pojišťoven, ovšem ve svých pojistkách pro občany zahrnuje obě rizika zároveň a při likvidaci škody nerozlišuje, zda jde o povodeň či záplavu. Poškození klienti tedy dostanou v souladu s ustanoveními své smlouvy úhradu škody vždy,“ zdůraznil ve čtvrtečním písemném komuniké pro Právo Kapsa.

Výjimkou je podle něho čtvrté povodňové pásmo, kde riziko povodní nelze bohužel vůbec pojistit. "Toto se však podle mých informací netýká nikoho ze současných bleskových povodní," dodal Kapsa.

Pozor na letité smlouvy

Z telefonického vyjádření České asociace pojišťoven pro Právo vyplývá, že velké pojišťovny mají rizika záplavy a povodně již z hlediska likvidace sdružené.

ČAP ale připouští, že určitý problém by možná mohl nastat u letitých smluv u menších pojišťoven, kde dříve byla záplava součástí standardního pojištění a povodeň jen jako připojištění. ČAP soudí, že v současnosti zaplavených oblastech by tento problém nastat neměl.

Ve svém písemném stanovisku pro Právo Česká asociace pojišťoven uvádí: "Téměř všechny pojišťovny mají v pojistných podmínkách tato rizika sloučena, a pokud je klient pojištěn proti povodni, je zároveň pojištěn i na riziko záplavy. Při likvidaci se tedy nerozlišuje, jakým způsobem voda škodu na nemovitosti způsobila."

"Některé z pojišťoven nabízí takovou variantu pojištění, kde tato rizika sloučena nejsou, ale riziko záplavy, vzniklé jiným způsobem, než z příčiny povodní, je zahrnuto již v základním pojištění a součástí rozšířené nabídky je možnost připojištění proti riziku povodně. Z pohledu likvidace při takto kompletně sjednaném pojištění nevzniká také problém s rozlišením rizika," dodala Marcela Kotyrová z ČAP.

Zároveň upozornila, že "vždy doporučujeme klientům číst pojistné podmínky a ověřit si, jaká rizika má ve smlouvě ošetřena.  Zda požadovaná rizika jsou zahrnuta v základním pojištění nebo je nutno je připojistit."  Zároveň doporučuje prověřit podmínky u starých smluv a případně je aktualizovat.

Jaký je tedy podle pojišťoven rozdíl mezi záplavou a povodní?

„V obsahu obou termínů opravdu je, ale v rozsahu pojistného krytí jde většinou povodeň se záplavou ruku v ruce. Takže klienti – občané, kteří mají pojištění majetku u České pojišťovny, jsou automaticky a současně pojištěni proti oběma rizikům, tedy povodni i  záplavě. Z pohledu likvidace škody je tedy lhostejné, jakým způsobem voda do nemovitosti vnikla. Zároveň klienty chrání pojištění nejen před škodami, které vznikly přímým působením vody z povodně nebo záplavy, ale i těmi, které způsobily předměty, které při obou živelních rizicích voda unášela,“ tvrdí Kapsa.

Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků, z břehů nádrží a nebo tyto břehy či hráze protrhla.

Záplava je podle Kapsy stav, kdy dojde k zaplavení pozemku, na kterém se nachází pojištěná  věc, a to buď proudící vodou, například stékající ze strání, nebo stojící vodou či z jiných příčin, než z důvodu povodně.

Během dne očekáváme vyjádření dalších pojišťoven.