Například se nemůžete zaručit za nějaký závazek svou nemovitostí, když máte v katastru uvedeno své dívčí jméno za svobodna, nebo jiný trvalý pobyt než jaký je uveden v občanském průkazu. Obdobně nemůžete prodat svůj byt či jinou nemovitost, jestliže „nesedí“ údaje zanesené v katastru se skutečnými údaji.

Katastr vás v takovém případě nejprve vyzve, abyste nejdříve údaje v katastru opravili a teprve poté budete moci příslušný úkon s nemovitostí provést. V každém případě to bude pro vás znamenat časové zpoždění.

Ohlásit změny údajů týkajících se dané nemovitosti, tedy i osobních, je navíc povinností každého vlastníka a některých dalších tzv. oprávněných osob. Ukládá to zákon o katastru nemovitosti ČR, a to do 30 dnů ode dne vzniku změn. Pokuty ale tomu, kdo to včas neudělá, katastrální úřady neudělují.

I když mnohý vlastník nemovitosti nemá v tomto ohledu svědomí zcela čisté, katastr si na jejich masovou liknavost nestěžuje. „Většina vlastníků nemovitostí je spíš uvědomělá, změny hlásí hned po výměně dokladů. Případy, kdy někdo nenahlásí například nové příjmení ani za desítky let po té, kdy ke změně došlo, jsou spíše výjimkou,“ řekla Právu Jarmila Daňková, ředitelka sekretariátu předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČUZK).

Jak se postupuje

A jak se konkrétně postupuje při ohlášení změn údajů? Předně, změnu je nutno ohlásit  tomu katastrálnímu pracovišti, v jehož územní působnosti leží vaše nemovitost.

Změnu můžete nahlásit osobně, nebo třeba písemně dopisem s vaším podpisem, který nemusí být ověřený. Změny příjmení a trvalého pobytu není třeba dokládat žádným úředním dokladem, ani kopií občanského průkazu. Katastr si je sám ověří v evidenci obyvatel.

Pokud byste změny nahlásili e-mailem, musí mít zaručený elektronický podpis.
„Naproti tomu změny údajů o právnických osobách  - jejího nového sídla, či právní formy - musí být doloženy výpisem z obchodního rejstříku,“ zdůrazňuje Daňková.

Pro hlášení změny údajů katastru lze využít i formuláře, které najdete na webové stránce ČUZK (www.cuzk.cz). Není to však vaše povinnost.

Získání akademického titulu není třeba katastru hlásit.