Podle Lisabonské smlouvy bude investiční politika vytvářena a řízena centrálně na evropské úrovni, čímž EU podle komise získá silnější vyjednávací pozici a zajistí lepší ochranu investicím evropských společností.

„Aby se evropským investorům dařilo, potřebují zde otevřené předvídatelné obchodní prostředí,“ zdůraznil evropský komisař pro obchod Karel De Gucht. V roce 2008 činila hodnota přímých zahraničních investic, které směřovaly z EU do zahraničí 3,3 biliónu eur a u těch, které mířily do EU dosáhla 2,4 biliónu eur.

Právně závazných dohod byly uzavřeny již stovky

Tyto investice jsou zajištěny prostřednictvím dvoustranných dohod o investicích stanovující podmínky pro investování fyzických a právnických osob z jedné země ve druhé a stanoví právně závaznou úroveň ochrany s cílem podpořit investiční toky mezi dvěma zeměmi. V celosvětovém měřítku využívají dvoustranných dohod o investicích nejvíce státy EU, přičemž jich uzavřely již zhruba 1 200.

Brusel věří, že dotace zažehnají krizi

Komise rovněž nedávno schválila nová pravidla pro podporu ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. „Brusel totiž věří, že zlepšení přístupu k unijním dotacím pomůže státům najít cestu z hospodářské krize,“ připomněl EurActiv.

Unie například sjednotila hranici celkových nákladů, od které projekty posuzuje vedle národních orgánů také Evropská komise, na úrovni 50 miliónů eur (velké projekty).

Toto opatření se dotkne životního prostředí, kde státy podle dosavadních pravidel musely Bruselu posílat ke schválení všechny projekty nad 25 miliónů eur, což celý proces přidělení dotace protahovalo.

Dálnice budou moci být financované z více dotačních programů

Upravená pravidla mají také usnadnit financování velkých infrastrukturních projektů jako jsou například dálniční úseky procházející územím několika regionů. Doposud členské státy nemohly takový projekt financovat z více než jednoho operačního programu. To se má nyní změnit – podobné projekty bude nyní možné spolufinancovat z více programů.

Pravidla pro poskytování evropských dotací standardně vyžadují, aby efekty projektu zůstaly zachovány přinejmenším po dobu pěti let - u malých a středních podniků jsou to tři roky, po ukončení dotace. V opačném případě se příjemce dotace vystavuje riziku, že bude muset část podpory vrátit.

Požadavek na udržitelnost se ale má nyní týkat pouze některých sektorů. Nově se požadavek udržitelnosti nemá vztahovat například na firmy v úpadku.

Mimořádné stamiliónové zálohy chřadnoucím státům

Navíc pro pět členských států, jejichž rozpočty se v důsledku hospodářské krize dostaly do vážných potíží, schválila Unie mimořádné navýšení zálohových plateb o 775 miliónů eur. Jedná se o Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko a Rumunsko, tedy země, které buď získaly půjčku od MMF nebo jejichž HDP se propadl o více než 10 %.