„Vzhledem ke zvyšujícímu se nárůstu daňových podvodů v oblasti DPH, přistupujeme nyní k uplatnění dalších legislativních nástrojů,“ konstatuje ministerstvo.

Ručení za daň

Jedním z navrhovaných opatření je, že za odvod daně ručí společně a nerozdílně jiná osoba než firma, která je povinná odvést daň. Jedná se podle ministerstva o ručení odběratele za daň ze zdanitelného plnění uskutečněného v tuzemsku mezi dvěma plátci, která nebyla záměrně odvedena dodavatelem.

Ručení za daň nelze vůči odběrateli uplatňovat automaticky vždy, když dodavatel daň neodvede, ale pouze za zákonem stanovených podmínek.

Novela zákona zavádí dvě odlišné podmínky pro ručení. Základním kritériem shodným pro obě podmínky je skutečnost nezaplacení daně dodavatelem.

DPH platí odběratel

Cílem dalšího opatření,  kdy daň platí odběratel, je zamezit situacím, kdy dodavatel neodvede DPH, ale odběratel si nárokuje odpočet DPH v plné výši.

U některých plnění musí DPH zaplatit odběratel. Česká republika tuto možnost doposud využívala u zlata, nicméně vzhledem k nárůstu daňových úniků i u dalších komodit, by toto opatření týkalo i pro dodání šrotu a odpadu, včetně jeho zpracování; obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů; stavebních nebo montážních prací.

Dále byl do novely doplněn návrh, který ukládá přenesení daňové povinnosti u dodání benzínu nebo nafty, a to od určitého limitu, který činí 1 500 litrů na jednu dodávku plátci.

Přenesení daňové povinnosti může být uplatněno pouze u odběratelů – podnikatelů. U dodání například živnostníkům s obratem menším než milión korun za dvanáct měsíců, kteří tedy nejsou plátci DPH, bude i nadále daň odvádět dodavatel.

Režim přenesení daňové povinnosti má u plátců, kteří mají plný, případně částečný, nárok na odpočet DPH na vstupu, také pozitivní dopad na cash-flow, protože daň ze zdanitelného plnění, kterou by hradili svému dodavateli a následně uplatňovali v rámci nároku na odpočet daně, bude vyrovnána v rámci jednoho daňového přiznání.

Úlevy u pohledávek dlužníků v insolvenčním řízení

Součástí novely jsou také podmínky úlevy DPH u neuhrazených pohledávek. „Česká republika k zavedení této úlevy doposud nepřistoupila, a to především z důvodů možného rizika jejího zneužití a souvisejícím negativním dopadům na státní rozpočet,“ dodalo ministerstvo.

Po konzultacích s Hospodářskou komorou ovšem nakonec přistoupilo k návrhu na zavedení této možnosti od roku 2011, ale zatím jen v omezené míře. Pokud novela projde, bude mít plátce možnost opravy DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, a to u pohledávek, které vznikly ve lhůtě 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku.