Obec při řešení důsledků živelních pohrom může zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitostí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovitosti dotčené živelnou pohromou, a to nejdéle na dobu pěti let, přičemž toto osvobození lze stanovit také za již uplynulé zdaňovací období.

Obecně závazná vyhláška, kterou obec osvobození stanoví, musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti do 31. 3. roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k živelní pohromě došlo.

Pokud poplatník uplatňuje nárok na uvedené osvobození za již uplynulé zdaňovací období, případně na aktuální zdaňovací období, avšak po termínu pro podání daňového přiznání, uplatní nárok na osvobození v dodatečném daňovém přiznání.

Dále částka daru formou dárcovské SMS (DMS) nepodléhá DPH.

I celníci odpustí sankce

Celníci odpustí podnikatelům sankce za pozdní podání daní spravovaných celními orgány, jako je například spotřební daň, v případě, že byli zasaženi povodní a včas to oznámí. Oznámila to Celní správa.

Pokud podnikateli bude hrozit prodlení s placením nebo z důvodu povodní nebo záplav dojde k prodlení s placením cla, daní, poplatků a pokut, lze podat celnímu úřadu žádost o posečkání s placením nebo o jejich zaplacení ve splátkách.

Bez poplatků

Povodněmi či záplavami postižené fyzické a právnické osoby budou osvobozeny od správních poplatků souvisejících s úkony v celním a daňovém řízení.

Celní správa bude k situaci vzniklé z důvodů povodní přihlížet také při podaných žádostech o prominutí cla a jeho příslušenství.