Více než čtyři pětiny největších věřitelů v Česku z řad bank, telefonních operátorů, úvěrových společností, distributorů energií nebo městských magistrátů jsou spokojeny s prací exekutorských úřadů.

Průzkum zjistil, že tři čtvrtiny věřitelů vymáhajících pohledávky po celé zemi využívají služeb maximálně pěti exekutorských úřadů. Průzkum byl proveden mezi 50 největšími věřiteli u nás. Jednalo se o firmy a instituce s více než 250 zaměstnanci, které řeší své pohledávky v rámci celé republiky.

S tím souvisí i nesouhlas dvou třetin věřitelů se zavedením územního principu do systému vymáhání pohledávek, kdy by měla být působnost soudních exekutorů omezena pouze na okres sídla exekutorského úřadu a věřitelé by museli spolupracovat až s více než 120 úřady.

Názorové střety exekutorů k jejich uvažovanému omezení územní působnosti

Přinášíme vám stručné výňatky z názorových střetů exekutorů, které se naplno rozhořely přímo na půdě Exekutorské komory.

PRO: Exekutoři se budou méně honit za kšefty
Postavení exekutora se čím dále tím více přibližuje postavení soudce – kromě vyhledání a postihu majetku povinného po novele přibyly další rozhodovací činnosti – rozvrhy, zastavení exekuce (včetně rozhodování o nákladech zastavené exekuce), odklad exekuce, vyškrtnutí majetku ze soupisu.
Řešením je upravit místní příslušnost soudního exekutora pro exekuční řízení shodně s příslušností exekučního soudu. Pro zachování, resp. i zvýšení efektivity a komfortu v zadávání exekucí pro oprávněné, je dobré zavést jednotnou elektronickou platformu pro zadávání exekucí – obdobu dnešního „formuláře“ žádosti o pověření, návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu i s možností dávkového zasílání dat s tím, že určení, který z exekutorů v regionu bude řízení vykonávat, provede rovným způsobem počítač.
Exekutor se tak bude moci namísto akviziční činnosti (shánění kšeftů) věnovat zodpovědnému výkonu svého úřadu, rozhodovací činnosti, organizaci práce úřadu, kontrole zaměstnanců a efektivitě vynakládaných prostředků. Vyšší efektivitou své činnosti bude moci ovlivnit jak výsledek své činnosti – výtěžek pro oprávněné, tak i svůj vlastní hospodářský výsledek.
Petr Polanský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Liberec
PROTI: Tvrdý zásah do práv věřitele
Z pohledu účastníka na straně oprávněné je případná navrhovaná změna tvrdým zásahem do jeho postavení, kterou se majím zásadně měnit podmínky vymahatelnosti práva.
K tomu, aby vyvstala potřeba změny jakékoliv právní normy, je třeba objektivních skutečností a diskusí nad tímto tématem. Vzhledem k tomu, že k takovýmto objektivním diskusím v minulosti nedocházelo, zřejmě zde společenská potřeba změny právního prostředí v této oblasti není.
René Mohyla, Exekutorský úřad Přerov