V rámci možností zabezpečte kromě ostatních cenností i všechny pojistné smlouvy.

Nahlaste škodní událost své pojišťovně a udělejte opatření v rámci reálných možností k zabránění zvětšování rozsahu škody, s úklidem a opravami proto tedy nečekejte až na příchod pracovníka pojišťovny, ale začněte hned. Ještě předtím však poškozené a zničené věci vyfotografujte.

Před vytočením čísla pojišťovny si připravte údaje, které za vás operátor po telefonu vyplní. Jde zejména o číslo pojistné smlouvy (není-li známo, je třeba uvést rodné číslo osoby, která pojištění sjednala), stručnou charakteristiku škody, ke které došlo, kdy k této škodě došlo, jaký je rozsah škody.

Pokud je dům neobyvatelný, uveďte adresu, na které budete k zastižení.

Vypracujte seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození věcí.

Je-li to možné, zajistěte doklady k zasaženým věcem (účty, záruční listy atd.).

Zničené elektrospotřebiče schovejte

Zasažené věci, u kterých je to možné, ponechejte v původním stavu pro prohlídku pracovníkem pojišťovny, elektrické spotřebiče zabezpečte pro posouzení odbornou opravnou.

Z hygienických, bezpečnostních a jiných důvodů je samozřejmé, že je poškozený nucen zahájit úklid a opravy techniky, likvidaci potravin nebo uhynulých zvířat dříve, než se dostaví likvidátor pojišťovny.

Kafilerní službu kontaktujte přes obecní úřad

Právě pro tyto případy je třeba mít podrobnou fotodokumentaci škod i doklady o pořízení poškozeného, zničeného či ztraceného majetku. Jejich předložení likvidaci rozhodně usnadní. Uhynulá zvířata je třeba z hygienických důvodů co nejrychleji odstranit. Kafilerní službu lze kontaktovat přes obecní úřad. Ta vydá potvrzení o převzetí uhynulého kusu.

Je-li to nezbytné, můžete požádat o zálohu na pojistné plnění.

Pokud na ni pojišťovna přistoupí, bude vám vyplacena ještě před ukončením likvidace. Budete-li chtít vyplatit zálohu ještě před likvidací pojistné události například u ČP, sdělte to mobilnímu technikovi, který k vám přijde udělat prohlídku.