Zástavní právo banky je vždy uvedeno ve výpisu z katastrálního úřadu. Existuje-li zástavní právo banky nebo stavební spořitelny na předmětnou nemovitost, je majitel nemovitosti povinen v případě prodeje část kupní ceny odpovídající neuhrazené výši úvěru zaplatit na úvěrový účet spořitelny, respektive banky.

Nezbytnou součástí kupní smlouvy je ujednání o tom, že kupní částka bude použita k úhradě poskytnutého úvěru. Prodávající tedy dostane pouze rozdíl mezi výší úvěru a kupní cenou.

Poté, co je poskytnutý úvěr v plné výši uhrazen, se zástavní právo k bytu či domu na katastrálním úřadě vymaže. Co se týče předčasného splacení úvěru obecně, je jednou z největších výhod úvěrů od stavební spořitelny skutečnost, že dlužník může kdykoli úvěr bezplatně předčasně splatit, a to ať už částečně nebo zcela.

„Úvěrová smlouva klienta zavazuje nepodnikat kroky, které by ztížily realizaci zástavního práva, ale neomezuje ho v prodeji zastavené nemovitosti. Nemá ve smlouvě žádné ustanovení pro případ prodeje zastavené nemovitosti ve smyslu vydání souhlasného stanoviska,“ řekl Právu Karel Pavlík z Raiffeisen stavební spořitelny.

Pokud dům nebo byt není zatížen zástavním právem ve prospěch spořitelny, lze jej prodat bez jejího souhlasu.

Musí být stále zajištěno, že úvěr splatíte

Zástavní právo je jednou z forem zajištění řádného splácení úvěru. Dalšími často používanými prostředky zajištění je například ručení jedním či více ručiteli, vinkulace pojistného plnění či zajišťovací směnka.

Zatímco u hypotečního úvěru je podmínka zástavy nemovitosti nedílnou součástí, s výjimkou tzv. předhypotečního úvěru na financování nemovitosti, na kterou není možné dočasně vložit zástavní právo, u úvěrů ze stavebního spoření je tato forma zajištění vyžadována obvykle až u vyšších půjček.

„U stavební spořitelny můžete získat bez zajištění úvěr až do půl miliónu korun,“ dodal Pavlík.

Úvěr ze stavebního spoření může nový majitel, tedy kupující, převzít, jsou-li splněny podmínky uvedené v platném sazebníku úhrad za poskytované služby. „Překlenovací úvěr převzít nelze, vzhledem k tomu, že je úzce svázán se smlouvou o stavebním spoření, u které není převod na jiného účastníka možný,“ vysvětluje Pavlík.

Pro převzetí úvěru je nutné podat písemnou žádost s výjimkou případu dědictví. Tato žádost je pak posuzována stejným způsobem, jako by se jednalo o nový úvěr, hodnotí se tedy především schopnost splácet (bonita) budoucího majitele nemovitosti. Způsob prověřování je individuální pro každý případ, zejména s ohledem na zůstatkovou výši úvěru.

„V případě nákupu nemovitosti se zástavním právem ve prospěch banky či stavební spořitelny je postup obdobný jako v případě jejího prodeje. Kupující by si měl smluvně zajistit zaslání kupní ceny k úhradě úvěru svázaného s evidovaným zástavním právem,“ uzavřel Pavlík.