I když zákon tento termín výslovně nepoužívá, obecně se hovoří o mimořádném leasingu.

Stejně jako mimořádné odpisy majetku v 1. a 2. odpisové skupině jde o opatření přijaté loni v rámci protikrizového balíčku. I zde se nejedná o povinnost, ale o možnost, která je časově omezena do 30.června 2010.

Výhoda spočívá v tom, že u mimořádného leasingu dostane poplatník nájemné do výdajů během kratší doby. Tím bude mít vyšší výdaje a nižší daňový základ.

V tomto případě činí minimální doba nájmu hmotného majetku, který patří do: odpisové skupiny 1 nejméně 12 měsíců, zatímco u „klasického“ leasingu je to nejméně 36 měsíců; odpisové skupiny 2 nejméně 24 měsíců, zatímco u „klasického“ leasingu je to nejméně 54 měsíců.

Podmínky

Chce-li poplatník použít mimořádný leasing, musí splnit tyto podmínky:

1. Vlastník (pronajímatel – leasingová společnost) odpisuje předmětný hmotný majetek mimořádnými odpisy podle § 30a zákona o daních z příjmů. To předpokládá, že leasingová firma musí být prvním vlastníkem hmotného majetku, který pořídila v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010.

2. Smlouva o finančním leasingu mezi vlastníkem a nájemcem byla uzavřena v době od 20. 7. 2009 (tedy ode dne účinnosti novely zákona, která mimořádný leasing umožnila) do 30. 6. 2010. Výslovně jsou vyloučeny dodatky k leasingovým smlouvám uzavřeným do dne účinnosti novely.

3. Předmět nájmu byl ve stejném období, tj. od 20. 7. 2009 do 30. 6. 2010 přenechám nájemci ve stavu způsobilém obvyklému užívání.

4. Po ukončení doby nájmu musí následovat bezprostředně přechod vlastnických práv k uvedenému majetku mezi leasingovou společností a nájemcem.

5. Po ukončení leasingu musí zahrnout poplatník – fyzická osoba odkoupený majetek do svého obchodního majetku.

Na rozdíl od „klasického“ leasingu má mimořádný leasing i další výhodu. Neobsahuje žádnou omezující podmínku, jak vysoká musí být kupní cena při odkoupení majetku v porovnání se zůstatkovou cenou, vypočtenou ze vstupní ceny u pronajímatele.

Postup

Stejně jako u klasického leasingu lze dát do výdajů u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, jen poměrnou část nájemného, připadající na příslušné zdaňovací období. V potaz se bere už i kalendářní měsíc, v němž byla smlouva uzavřena a předmět leasingu je předán do užívání. Ti, kdo účtují podvojně, řídí se účetními předpisy – náklady rovněž  časově rozlišují.