Klíčové je proto vědět, které příjmy se počítají do limitu a které nikoli.

Do limitu 68 000 Kč se například nepočítají: dávky státní sociální podpory, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi; sociální služby. Dávkami státní sociální podpory jsou například přídavky na děti, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek. Velmi častým dotazem je příjem plynoucí z důvodu péče o osobu blízkou, která pobírá příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách. Tento příjem se rovněž nezapočítává do limitu 68 000 Kč.

Do limitu 68 000 Kč se naopak počítají: starobní a invalidní důchody (částečné i plné), dávky v nemoci, mateřská, podpora v nezaměstnanosti, jakékoli přivýdělky

OTÁZKA: Jsem ve starobním důchodu, manžel doposud pracuje. Manžel by mohl využít slevy 24 840 korun na manželku, protože můj důchod činí 5372 Kč ( za celý rok 64 464 Kč) . Problém je asi v tom , že já jsem o důchod žádala v říjnu 2008, ten mi byl přiznán od 20. října roku 2008, ale částky za rok 2008 byly poslány a vyplaceny až v roce 2009. Tím limit 68 000 Kč překročím asi o 5000 Kč. Počítá se důchod z roku 2008 do příjmu roku 2009? A jestli ano, není nějaká možnost podání žádosti o přešetření mého případu a následné úlevy ze strany finančního úřadu.
ODPOVĚĎ: Limit 68 000 Kč se sleduje za zdaňovací období. Částky důchodu za rok 2008 vyplacené až v roce 2009 se bohužel započítávají do vlastních příjmů manželky za rok 2009. Neexistuje zákonná možnost úlevy od finančního úřadu.
OTÁZKA: Celý rok jsem dělala na dohody o provedení práce. U jednoho zaměstnavatele jsem nepodepsala prohlášení k dani a ani jeden měsíc jsem neměla více než 5000 Kč. Musím to uvádět do příjmů v přiznání? Respektive musím to počítat do příjmů uplatňuje-li si na mě slevu na dani můj manžel? A dále, pokud si manžel bude chtít uplatnit slevu na dani na vyživovanou osobu (manželku), musí započítat do mých příjmů i mou podporu v nezaměstnanosti?
ODPOVĚĎ: Pokud jste u jednoho zaměstnavatele neměla podepsané prohlášení k dani a vydělala si do 5000 korun hrubého měsíčně, zaměstnavatel uplatnil srážkovou daň 15 % a tyto příjmy již nelze uvést do přiznání.
Jiná věc je, pokud má váš manžel uplatnit slevu na vyživovanou manželku, kdy nesmí být její vlastní příjmy za rok 2009 vyšší než 68 tisíc korun hrubého. Do tohoto limitu se započtou všechny vaše příjmy z dohod o provedení práce, bez ohledu na to, zda konkrétní příjem z určité dohody patří do přiznání, či nikoli. Podpora v nezaměstnanosti se rovněž započítá.
Slevy na děti a manželku
OTÁZKA: Jsem OSVČ. V květnu 2009 se mojí družce narodila dcera a v říjnu 2009 jsem si družku vzal za manželku. Družka si přivedla do manželství syna z předchozího vztahu. V jaké výši a odkdy mohu uplatnit slevy na dani na manželku a děti?
ODPOVĚĎ: Slevu na vyživovanou manželku, pokud neměla za loňský rok příjmy vyšší než 68 000 korun hrubého, můžete uplatnit za dobu manželství, a to za každý měsíc, na jehož počátku byly splněny zákonné podmínky. Pokud byste se oženil 1. října, pak je to za říjen až prosinec (3 x 2070 Kč). Jestliže to bylo až v průběhu října, slevu můžete uplatnit jen za listopad a prosinec, tedy 2 x 2070 Kč.
Zvýhodnění na svou dceru můžete uplatnit už od měsíce jejího narození, to je od května 2009, (8 x 890 korun). Zvýhodnění na syna manželky můžete uplatnit ve výši 890 Kč za každý měsíc, na jehož počátku jste byl ženat (opět dva nebo tři měsíce), pokud s vámi žije ve společné domácnosti.
Rozvod a sleva na manželku
OTÁZKA: Poplatník je od listopadu rozvedený, ale rozsudek s nabytím právní moci dosud nemá. Lze uplatnit v přiznání slevu na manželku? Dítě bylo svěřeno do péče matky. Lze uplatnit daňové zvýhodnění za celý rok? Pokud rozsudek nabude právní moci např. v únoru 2010, je možné ještě za únor uplatnit daňové zvýhodnění při provedení přiznání za rok 2010?
ODPOVĚĎ: Mnohdy složité osobní vztahy se promítají i do roviny daňové. Bez detailních informací a posouzení jednotlivých aspektů konkrétního případu lze odpovědět pouze v obecné rovině.
Slevu na manželku lze poskytnout, pokud jsou současně splněny tři zákonné podmínky:
1) z právního hlediska se musí jednat o manželku (manželství zaniká dnem právní moci rozsudku o rozvodu),
2) musí se jednat o manželku žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, která je definována v § 115 občanského zákoníku (osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby).
3) vlastní příjem manželky za zdaňovací období nesmí přesáhnout 68 000 Kč
Slevu na dani lze uplatnit ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny.
Z dotazu vyplývá, že vaše manželství do konce roku 2009 nebylo pravomocně rozvedeno. Pro posouzení, zda máte za rok 2009 nárok na uplatnění slevu na manželku je podstatné, zda u vás po celý rok trvala společná domácnost. To se ale nezdá jako příliš pravděpodobné. Společná domácnost zpravidla neexistuje v případě, kdy je dítě svěřeno soudem do péče jednomu z rodičů a druhý na ně platí výživné. Nárok na slevu zaniká počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž dojde k zániku společné domácnosti.
Obdobně zvýhodnění na vyživované dítě může poplatník uplatnit jen za tu dobu, po níž s ním dítě žije v domácnosti. Slevu může uplatnit jen jeden poplatník. Ani v tomto případě okamžik nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství není rozhodující.
Příspěvek na péči o osobu blízkou
OTÁZKA: Jsem v domácnosti a pobírám na dítě příspěvek na péči o osobu blízkou 9000 Kč měsíčně. Ročně tedy dostávám 108 000 Kč. Může uplatňovat manžel slevu na mne jako na vyživovanou manželku? Počítá se tento příspěvek jako vlastní příjem nebo ne? V zaměstnání mu sdělili, že tento příspěvek je příjem, který převyšuje částku 68000 Kč, a tudíž by mu tuto slevu nepřiznali.
ODPOVĚĎ: Do limitu 68 000 korun se nezapočítává příjem plynoucí z důvodu péče o osobu blízkou, která pobírá příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách. Informace manželovy účtárny tedy není správná. Pokud jste nepřesvědčili účtárnu, manžel může podat přiznání, v němž slevu uplatníte.