Své o tom už ví jistá jihlavská rodina, která se za několik týdnů dopracovala k celkem 15 půjčkám přes spotřebitelské úvěry a kreditní karty. Jednotlivé půjčky byly na desetitisíce korun, jedna z nich činila dokonce čtvrtmiliónu korun.

 

Přišli domů, a když rodinu nezastihli, polepili jejich dveře letáky, kde sdělují okolí, že jim dluží peníze. Karel Křivánek, Občanská poradna Jihlava

Přitom měsíční příjem rodiny činil dvacet tisíc korun. Měsíční celkové splátky byly ovšem o šest tisíc korun vyšší, v to nepočítaje základní životní výdaje.
Věřitelé volali denně s urgencí měsíčních splátek, jiní požadovali vyplacení rovnou celé částky.

„Další přišli domů, a když rodinu nezastihli, polepili jejich dveře letáky, kde sdělují okolí, že jim dluží peníze,“ popisuje Karel Křivánek z Občanské poradny Jihlava, kde za loňský rok registrují dramatický nárůst těchto případů. Podobné je to však ve všech čtyřech desítkách občanských poraden v celé zemi, neboť zadluženost domácností dosáhla biliónu korun.

Past

Jihlavská rodina se nejprve pokusila situaci, do níž se dostala vlastní nerozvážností, řešit za pomocí firmy, která slibovala oddlužení. Byla to ale past. Výši splátek firma stanovila na pouhých osm tisíc korun měsíčně, jenže realita byla taková, že si větší část peněz nechala pro sebe jako poplatek za služby a k věřitelům měsíčně putovalo pouze dvě stě korun na jednoho.

Rodina navíc při detailním čtení smlouvy zjistila, že se firma zavazuje sice k tomu, že „bude vyvíjet činnost, aby dosáhla dohody s věřiteli na změně podmínek jednotlivých smluv,“ jenže měsíční splátka byla splatná ještě před vyjednáním těchto podmínek.

Podepište prázdnou směnku!

„Záchranná“ firma navíc chtěla od rodiny podepsat prázdnou směnku. Nakonec dlužníci zjistili, že se vůbec nejedná o oddlužení podle insolvenčního zákona, o které usilovali, ale pouze o to, že zůstanou bez dluhů až poté, co zaplatí celou dlužnou částku věřitelům. Tedy jako by v tom byli sami, jen s tím rozdílem, že firma si ještě inkasovala tučné poplatky.

Občanské poradny

Ve finanční tísni je nejlepší obrátit se na občanské poradny, kterých je v ČR čtyřicet. Jejich služby jsou bezplatné a mají k dispozici školené lidi i právníky. Především vás správně nasměrují, jak dál postupovat. Jedná se třeba o oddlužení, čili osobní bankrot.

Osobní bankrot

Oddlužení je způsob řešení platební neschopnosti (úpadku) podle insolvenčního zákona. Je určeno pro fyzické osoby, které nepodnikají nebo osoby, které podnikaly, ale mají zrušenou živnost a jejich dluhy nepocházejí z podnikání.

Příklad, kolik vám zůstane na život v případě oddlužení:
Máte-li čistou měsíční mzdu dvacet tisíc korun a do rodiny patří manžel a dvě děti, pak budete měsíčně splácet věřitelům 8415 Kč, čímž za pět let uhradíte 504 900 Kč. Na chod domácnosti vám zbude 11 585 Kč.

Fyzická osoba musí být v úpadku, tedy v situaci, kdy existuje více věřitelů (alespoň dva), má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a je neschopná tyto závazky plnit (tj. podstatnou část závazků neplní zcela či neplní déle než tři měsíce po lhůtě splatnosti); nebo se musí nacházet v hrozícím úpadku, tj. situaci, kdy lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých závazků

Další podmínkou je zaplacení minimálně 30 % svých dluhů po dobu pěti let. Lhůta může být i kratší, a to v případě, že fyzická osoba má vysoký příjem či jsou dluhy v poměrně nízké částce.

Využijte finančního poradenství

Pokud jsou splněny tyto podmínky, následuje vyplnění Návrhu na povolení oddlužení, ten se podává k příslušnému krajskému soudu. K němu je nutné připojit povinné přílohy: seznam majetku, seznam věřitelů, výpis z rejstříku trestů, úvěrové smlouvy, kupní smlouvy apod. a také potvrzené příjmy za poslední tři roky.

Na co si dát pozor u osobního bankrotu:
* Soud může požadovat až 50 tisíc korun jako zálohu na náklady řízení.
* O způsobu řešení oddlužení rozhodují věřitelé, ne dlužník, a soud je tímto rozhodnutím vázán.
* Pozor na poměrné krátké lhůty. Například lhůta na doplnění návrhu je sedmidenní.
* Uvedení mylných, nekompletních informací či špatná spolupráce může vést ke konkurzu, čímž dochází ke zpeněžení veškerého majetku a jednotlivé závazky nezanikají.
* Další náklady: odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře činí 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc, který dlužník splácí.

Součástí návrhu je i řešení oddlužení, které může proběhnout prodejem majetku – výtěžek z prodeje však musí dosahovat minimálně 30 % nezajištěných pohledávek – nebo formou splátkového kalendáře na dobu pěti let. Ale pozor, o formě rozhodnou sami věřitelé, případně soud, ne však dlužník!

Návrh, který obdrží soud, je s veškerými přílohami převeden do elektronické podoby a umístěn na insolvenční rejstřík. Ten je veřejně přístupný na stránkách věnovaných insolvenčnímu řízení.

Následně soud návrh přezkoumá, pokud jsou splněny veškeré podmínky, může soud požadovat zaplacení zálohy na insolvenční řízení. Pokud dojde k zaplacení, je následně jmenován insolvenční správce. Na závěr soud vyhlásí úpadek či hrozící úpadek a také konstatuje způsob řešení.  Dlužník musí po dobu pěti let spolupracovat se soudem a insolvenčním správcem.

Život na minimu
Po celou dobu splácení v rámci tzv. osobního bankrotu zůstává dlužníkovi z jeho příjmu pouze tzv. nezabavitelná část mzdy. Nyní maximálně 6930 Kč pro jednotlivce. Za každou vyživovanou osobu se tato částka navyšuje o 1155 Kč. Zbytek odevzdává věřitelům. Po oddlužení, ať už prodejem majetku či plněním splátkového kalendáře, může dlužník požádat soud o osvobození od placení zbylých pohledávek.