Pojistné a náklady

OTÁZKA: Ze své vedlejší podnikatelské činnosti jsem platila sociální a zdravotní pojistné. Mohu dát toto pojistné do nákladů?

ODPOVĚĎ: Pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které jste zaplatila v roce 2009, nelze uznat jako daňový výdaj.

Kalkulátor daně z příjmů (zejména pro OSVČ) 

Odečet ztráty

OTÁZKA: Kolik ztráty lze odčítat od nákladů v letech 2005 až 2009 podle nových vyhlášek?

ODPOVĚĎ: Daňová ztráta se neodečítá od nákladů, ale od základu daně. Za zdaňovací období 2009 můžete uplatnit ztrátu vzniklou a vyměřenou za léta 2002 až 2008, kterou jste neuplatnila v předcházejících zdaňovacích obdobích. Uplatňovaná ztráta nesmí převyšovat hodnotu na řádku 41a daňového přiznání. Pokud vám vyjde za rok 2009 ztráta na řádku 41a, její výši přenesete na řádek 61, kde se uvádí v absolutní hodnotě, tedy bez znaménka minus. Zde ztrátu „zazimujete“ pro použití v dalším období.

 Kniha jízd

OTÁZKA: Vedu jednoduché účetnictví a uplatnila jsem paušál ve výši 4000 Kč měsíčně za používání firemního automobilu za rok 2009. Musím doložit a vést knihu jízd?

ODPOVĚĎ: Vedete daňovou evidenci a jestliže jste uplatnila měsíční paušál na dopravné ve výši 4 000 Kč, pak jste auto využívala i pro osobní potřebu. Uplatňujete-li zmíněný paušál, pro účely daně z příjmů nemáte povinnost vést knihu jízd.

Doklad o výši důchodu


OTÁZKA: Až dosud ČSSZ každý rok v prosinci zasílala výměr o výši vypláceného důchodu. Originál tohoto výměru je povinnou přílohou k přiznání k dani z příjmu. Tentokrát jsem výměr (asi proto, že nebyla valorizace) nedostal. Co s tím? Mám přiložit kopii předchozího výměru?

ODPOVĚĎ: Zákon o daních z příjmů neukládá starobnímu důchodci povinnost přikládat k přiznání potvrzení o výši vypláceného důchodu. Správce daně ho také k ničemu nepotřebuje.

Pronájem nemovitosti

OTÁZKA: Při příjmu z pronájmu nemovitosti můžeme uplatnit současně jako výdaj 30 % a odpisy? Kam se v daňovém přiznání zapisuje údaj o odpisu?

ODPOVĚĎ: Pokud poplatník uplatní k příjmům z pronájmu paušální výdaje ve výši 30%, jsou v paušální částce zahrnuty veškeré výdaje, tedy i odpisy. Nemůžete je tedy v žádném případě uplatnit vedle procentních výdajů.

Prodej podílu v s.r.o

OTÁZKA: V roce 2000 jsem jako fyzická osoba koupil 49% podíl ve společnosti s ručením omezeným. V roce 2009 jsem jej odprodal. Vztahuje se na tento případ ustanovení §4, odst.1, písm.r) zákona o daních z příjmů? Podíl jsem vlastnil více než pět let, a tudíž příjem by měl být osvobozen od daně. Je moje úvaha správná?

ODPOVĚĎ: Vaše úvaha je správná. Protože jste podíl vlastnil více než pět let, je příjem z jeho prodeje od daně osvobozen.

Prodej zděděné nemovitosti

OTÁZKA: V dědickém řízení po zemřelém švagrovi, na základě udělené plné moci, zastupuji synovce a neteř, občany USA. Předmětem dědictví byly nemovitosti a pozemky. Dědické řízení bylo uzavřeno v roce 2006. Švagr pozemky vlastnil více než pět let. Pozemky jsem v roce 2009 prodal. Podle mého výkladu je výnos z prodeje taktéž osvobozen od daně z příjmů. Je tento výklad správný?

ODPOVĚĎ: Příjmy z prodeje zmíněných nemovitostí jsou osvobozeny od daně, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem pět let. V případě nemovitostí nabytých od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem se doba pěti let zkracuje o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele. Pokud tedy švagr nemovitosti vlastnil více než pět let, u jeho dětí je příjem z jejich prodeje od daně osvobozen.

Zpětně přiznaný důchod

OTÁZKA: Zaměstnanci byl v září 2009 přiznán plný invalidní důchod, a to zpětně od července 2007. Zaměstnání trvá i nadále, tedy celý rok 2009. Od října uplatňuje zaměstnavatel měsíčně při výpočtu mzdy slevu na poživatele plného invalidního důchodu 420 Kč. Může v ročním zúčtování nebo i v přiznání uplatnit celoroční slevu 5040 Kč?

ODPOVĚĎ: Protože byl k 1.1.2009 poživatelem plného invalidního důchodu, byť zpětně, má za toto zdaňovací období nárok na celoroční slevu ve výši 5040 Kč. Za rok 2007 a 2008 si může podat dodatečné daňové přiznání a uplatnit v něm zmíněnou slevu (za rok 2007 alikvotní část).

OTÁZKA: Tentýž zaměstnanec dostane kromě běžně vyplaceného důchodu i důchod doplacený zpětně od roku 2007. Celková částka je 310 000 Kč. Musí podat přiznání a zdanit rozdíl částky 310 000 a 288 000 Kč? Důchod za rok 2009 nepřesáhne částku 288 000.

ODPOVĚĎ: Částka 288 000 Kč, která představuje za rok 2009 limit pro osvobození od daně, se váže na pravidelně vyplácené důchody v kalendářním roce. Zpětně doplácený důchod se do ní nepočítá. Zaměstnanec proto rozdíl částek nebude zdaňovat.

Odpisy staršího auta

OTÁZKA: V roce 2009 jsme zakoupili do firmy starší auto za 80 000 Kč, platba proběhla v hotovosti. Jak můžeme tuto částku odepisovat?

ODPOVĚĎ: Protože se jedná o starší auto, nemůžete ho odepsat za dva roky formou mimořádných odpisů. Auto budete odpisovat klasickým způsobem. Patří do druhé odpisové skupiny, kde je doba odpisování pět let. Můžete si zvolit buď rovnoměrný nebo zrychlený způsob odpisování. Jestliže si například zvolíte rovnoměrný způsob, v roce 2009 činí roční odpis 11 % a v dalších letech 22,25 % ze vstupní ceny auta.