OTÁZKA: Jako živnostník budu za rok 2009 uplatňovat poprvé výdaje paušálem podle §7 odst. 7 ZDP, tj. 60 %. V květnu roku 2006 jsem na leasing pořídil do firmy automobil. V r. 2006, 2007, 2008 jsem dle splátkového kalendáře v daňovém přiznání (viz příloha č.1) snížil výsledek hospodaření o část leasingu a alikvotní část akontace vztahující se k danému roku. Pro rok 2009 zbylo uplatnit 5 splátek včetně akontace.

Dotaz zní:jak mám v případě uplatnění výdajů paušálem postupovat u těchto pěti splátek a kam je zahrnout, aby nájemné za automobil bylo daňovým výdajem.

ODPOVĚĎ: Tady byste si mohl zadělat na velké problémy. Poplatník s výdajovým paušálem totiž nemá podle zákona o daních z příjmů obchodní majetek. Nezbytnou podmínkou pro uplatnění nájemného do daňových výdajů je zahrnutí předmětu leasingu po jeho ukončení do obchodního majetku.

Zde je čertovo kopýtko. V důsledku nesplnění této podmínky vzniká v roce přechodu na paušál povinnost jednorázově zahrnout do příjmů, tedy zdanit všechny splátky nájemného uplatněné do výdajů v minulých letech. Proto Vám doporučuji, abyste si v roce 2009 paušální výdaje „odpustil“, nadále vedl daňovou evidenci a zákonem stanovenou podmínku dodržel.

Zvýhodnění na dítě

 

OTÁZKA: Studentka vysoké školy ukončila studium v červnu 2009, promovala ovšem až v říjnu 2009. V srpnu se přihlásila na úřad práce, pracovat začala 1.11.2009. Do kdy si může rodič uplatňovat slevu na dani na toto dítě? A dále, když tato studentka bude letos podávat daňové přiznání za rok 2009, může si uplatnit zvýhodnění na poplatníka 24 840 Kč (prohlášení má podepsané) a dále uplatnit slevu na studenta a kolik měsíců? Musí přikládat k daňovému přiznání potvrzení z úřadu práce?

 

ODPOVĚĎ: Rodič si může uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě, které s ním žije v domácnosti a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře. Podle tohoto předpisu se sem zahrnuje kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádné studium na vysoké škole a dále i následující kalendářní měsíc, pokud po celý tento měsíc nevykonává výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanost

Jestliže tedy dcera v červenci nebyla v evidenci úřadu práce a za tento měsíc nepobírala podporu, máte nárok na daňové zvýhodnění za leden až červenec 2009. Stejným způsobem se posuzuje i sleva na studenta.

Každý poplatník má nárok na základní slevu na dani ve výši 24 840 Kč, která se nijak nekrátí. Potvrzení z úřadu práce se k přiznání nepřikládá.

 Prodej osobního auta podnikatelem

 

OTÁZKA: Fyzická osoba - podnikatel, plátce DPH, prodává na základě oficiálního cenového odhadu osobní automobil, pořízený v roce 2000 v evidenci včetně DPH, k termínu po vstupu účinnosti zákona o DPH umožňující odpočet DHP při nákupu, řekněme k 31.12. 2009. Odhad včetně DPH cena 15 000 korun. Jak bude správně tento prodej zaúčtován z hlediska tržeb a DPH?

ODPOVĚĎ: Jestliže plátce nakoupil osobní automobil před 1. 4. 2009, neměl nárok na odpočet. Prodej tohoto auta i po účinnosti novely zůstává plněním osvobozeným od daně. Při prodeji auta tudíž nebudete uplatňovat daň na výstupu.

U auta zařazeného do obchodního majetku je prodej osvobozen od daně z příjmů až po pěti letech od jeho vyřazení z obchodního majetku. Dnem vyřazení z obchodního majetku se podle zákona o daních z příjmů rozumí den, kdy poplatník o majetku naposledy účtoval nebo jej naposledy uváděl v daňové evidenci. Je to tedy den, který podnikatel uvede v evidenci majetku (například na inventární kartě) jako den vyřazení. Pokud prodáte auto do pěti let po vyřazení z obchodního majetku, vznikne vám zdanitelný příjem podle § 10 zákona.

Daňové a finanční kalkulačky on line