Zaměstnanec nemusí podávat přiznání jen tehdy, pokud nemá tyto příjmy vyšší než 6000 korun ročně, ostatní poplatníci tehdy, pokud celkové zdanitelné příjmy nepřesahují 15 000 korun za rok.

Daňové kalkulačky a formuláře 

Běžně se stává i to, že také zaměstnanec mající příjmy pouze ze zaměstnání musí podat přiznání.

Na které příjmy se někdy zapomíná? Uveďme některé příklady.

Prodej bytů, domů, chat a pozemků

Jde o příjmy z prodeje domů, bytů, rekreačních obydlí, pozemků apod. Na druhé straně bývají často osvobozeny od daně, pokud splní některou z následujících podmínek:

1. Základní případ je, pokud mezi nabytím a prodejem uběhlo pět let (s výjimkou nemovitostí, které měli či mají podnikatelé ve svém obchodním majetku).

Pokud se jedná o prodej nemovitosti získané dědictvím a zůstavitel byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), započítává se do pětileté lhůty i doba, po kterou zůstavitel nemovitost vlastnil.

2. Pětiletá doba mezi nabytím a prodejem se u rodinných domů a bytů pro osvobození nevyžaduje, jestliže prodávající měl v nemovitosti bydliště aspoň dva roky bezprostředně před prodejem. Podmínkou je faktické bydlení, nikoli trvalý pobyt.

3. U rodinných domů a bytů stačí mít rovněž bydliště v dané nemovitosti bezprostředně před prodejem, jestliže prodávající použije získané peníze na uspokojení bytové potřeby. A to buď do jednoho roku po roce, v němž získal z převodu příjmy, anebo když peníze vynaložil na tyto potřeby jeden rok před obdržením příjmů.

Prodej družstevního bytu

Příjmy z úplatného převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu patří rovněž mezi zdanitelné, ale jsou od daně osvobozeny, přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem pět let. Tato podmínka nemusí být splněna, když převádějící použije získané peníze na uspokojení bytové potřeby ve stejných lhůtách jako v předešlém případě.

Prodej aut a akcií

Příjmy z prodeje movitých věcí jsou osvobozeny od daně, ale to neplatí u aut, lodí a cenných papírů, u nichž musí proběhnout stanovená časová lhůta.

Příjmy z prodejů aut a lodí jsou osvobozeny od daně až po roce od nabytí. Pokud však byly zařazeny do obchodního majetku podnikatele, jsou osvobozeny až po pěti letech po tomto vyřazení.

Příjmy z prodeje cenných papírů jsou u drobného investora i nadále osvobozeny od daně, pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne šest měsíců.

Příjmy z reklam na bytovém domě

Vlastníci bytů v bytovém domě by si měli uvědomit, že do přiznání musí často uvést podíl na příjmech z reklam umístěných na domě, či z pronájmu společných či nebytových prostor.

A to i tehdy, když tyto peníze přímo nedostanou vyplaceny, protože směřují se souhlasem vlastníků jednotek na účet společenství k úhradě společných potřeb SVJ či do fondu oprav.

U zaměstnanců stačí, když tyto příjmy včetně případných jiných příjmů podle § 7 až 10 zákona přesáhnou 6000 korun ročně, u ostatních poplatníků celkové zdanitelné příjmy 15 000 korun ročně.

To se stává často, protože když je byt ve společném majetku manželů, uplatňuje i tyto příjmy v přiznání jen jeden z manželů, nelze je rozdělit na dva stejné díly. Stejně se postupuje při zdaňování příjmu z pronájmu jiného majetku ve společném jmění manželů.

Příležitostné příjmy

Příležitostné příjmy, jako je prodej přebytků z vlastní zahrádky, odměna za pomoc sousedovi, příjem z příležitostného pronájmu auta atd., patří do přiznání jen tehdy, pokud překročily 20 tisíc korun za rok. Pokud je limit překročen, zdaňuje se celá částka.

Příjmy chovatelů a pěstitelů, kteří jsou evidování jako zemědělští podnikatelé, do příležitostných příjmů nepatří.

Úroky ze zahraničí

Do přiznání patří i úroky, kteří lidé loni obdrželi ze svých vkladů z některé ze zemí Evropské unie, případně i z jiných států. Jde o příjem z kapitálového majetku podle § 8 zákona.

Náhrada za ztrátu příjmů

Náhrada za ztrátu příjmů, kterou zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele v důsledku pracovního úrazu, se považuje za příjem ze závislé činnosti a zdaní vám ho zaměstnavatel. Jinak je tomu u náhrady za ztrátu výdělku vyplacené ze soukromého pojištění, která je ostatním příjmem podle § 10 a patří do přiznání.

Naproti tomu náhrady jiných škod, majetkových či nemajetkových, včetně například bolestného, do přiznání nepatří.

Vrácení daňových úlev

Jestliže někdo v minulosti daňově uplatňoval odečty plateb penzijního připojištění se státním příspěvkem a soukromého životního pojištění a loni porušil zákonem stanovené podmínky (například ukončil smlouvu před dovršením 60 let), je povinen v daňovém přiznání o dříve uplatněné odečty zvýšit svůj základ daně a tímto způsobem vrátit poskytnuté daňové úlevy.

Úroky poskytovatele půjčky

Jestliže někomu poskytnete peněžní půjčku a úroky z ní, případně spolu s jinými zdanitelnými příjmy, přesáhnou u zaměstnance limit 6000 korun ročně a ostatních poplatníků 15 000 korun ročně, jde o zdanitelný příjem z  kapitálového majetku, který je třeba uvést do přiznání.

Přiznání někdy bez daně

To, že poplatník musí uvést některé příjmy do přiznání, ještě neznamená, že z nich i zaplatí daň. To mohou způsobit slevy na dani a odečet výdajů.

Například důchodce, který má z pronájmu pražského bytu ve vlastnictví příjem 100 000 korun ročně, může odečíst výdaje například procentem z příjmů (30 %), takže základem daně je 70 000 korun (100 000 minus 30 000). Daň 15 % vychází 10 500 korun, ale důchodce uplatní svou základní slevu 24 480 korun ročně, takže nezaplatí žádnou daň.

PRO ŽIVNOSTNÍKY: Kalkulátor výdajových paušálů 2010