Většinu slev na dani vztahující se k uplynulému roku zaměstnanec zpravidla již dříve prokázal, aby k nim zaměstnavatel mohl průběžně přihlédnout při výpočtu měsíčních záloh na daň. Jejich prokazováním se proto nyní nebudeme zabývat.

Zaměříme se jen na prokazování slev na dani a odečty, které může poplatník uplatnit až po skončení kalendářního roku. Je to důležité, protože bez předložení požadovaných dokladů nemůže účtárna slevu či odečet vzít v úvahu při ročním zúčtování.

Sleva na manželku(a)

Poprvé: Úřední doklad prokazující totožnost manželky (manžela). Není-li jasné z občanského průkazu, že jde o manželku, je nutné předložit oddací list.
Kdy a nač je nárok: Nárok vzniká, pokud manželka (manžel) neměl(a) loni celoroční vlastní příjmy vyšší než 68 000 korun. Do vlastních příjmů se počítají například důchody všeho druhu, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská a jakékoli přivýdělky.

Naopak se nepočítají dávky státní sociální podpory, jako přídavky na děti, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, porodné, a další dávky, například příspěvek na péči. Sleva na dani činí 24 840 korun ročně (s průkazem ZTP/P 49 680 korun) a krátí se, pokud manželství loni trvalo kratší dobu.

Penzijní připojištění

Poprvé: Smlouva o penzijním připojištění.
Každoročně: Potvrzení penzijního fondu o roční výši plateb účastníka. Fondy posílají potvrzení vždy na počátku roku.
Kdy a nač je nárok: Odečíst lze tu část celkových plateb za loňský rok, která převýší 6000 Kč, nejvýše lze odečíst 12 000 korun.

Životní pojištění

Poprvé: Pojistná smlouva, nebo pojistka.
Každoročně: Potvrzení pojišťovny o výši plateb za loňský rok.
Kdy a nač je nárok: Odečíst je možné maximálně 12 000 Kč ročně. A to pouze u soukromého životního pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a u důchodového pojištění.
Ve smlouvě se musí sjednat výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let.

Úroky z úvěrů na bydlení

Poprvé: Smlouva o hypotéce a úvěru ze stavebního spoření a další doklady podle účelu úvěru, které požaduje zákon. Například u výstavby domu nebo bytu stavební povolení nebo ohlášení stavby a po dokončení stavby výpis z listu vlastnictví. V případě úvěru na opravu či rekonstrukci nemovitosti výpis z listu vlastnictví, jde-li o byt či dům ve vlastnictví, nájemní smlouvu, jde-li o byt v nájmu, občanský průkaz, jde-li o byt v užívání.
Každoročně: Potvrzení o zaplacených úrocích.

Kdy a nač je nárok: Klíčovou podmínkou je nutnost vlastnit či spoluvlastnit danou nemovitost po celý rok, za který se odečty uplatňují (s výjimkou, když někdo nemovitost nabyl až v průběhu loňského roku).

Podmínka vlastnit či spoluvlastnit nemovitost se nevztahuje na případy, kdy jde o úvěr na opravu a rekonstrukci nemovitosti, kterou užívá někdo jiný než vlastník. Podmínkou také je, aby poplatník nemovitost loni užíval k vlastnímu trvalému bydlení, nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů.

Odečíst lze úroky maximálně ve výši 300 000 korun ročně ze všech úvěrů členů domácnosti.

Příspěvky odborům

Každoročně: Potvrzení odborové organizace o výši zaplacených členských příspěvků.
Kdy a nač je nárok: Odečíst lze maximálně 1,5 procenta ze zdanitelných příjmů, nejvýše 3000 korun ročně.

Dary na veřejně prospěšné účely

Příjemce daru předkládá potvrzení o výši a účelu daru, nebo případnou darovací smlouvu. Dárce krve předloží potvrzení transfuzní stanice.
Kdy a nač je nárok: Dar musí být určen na zákonem stanovené účely.
Například na školství, na podporu a ochranu mládeže, na účely sociální, zdravotnické, ochrany životního prostředí, humanitární, charitativní, náboženské, tělovýchovné a sportovní, na činnost politických stran a hnutí.

Úhrnná hodnota darů musí činit podle zákona alespoň 1000 korun, nebo i méně, ale pak by musela přesáhnout 2 procenta ze základu daně. Horním limitem je 10 procent celoročního základu daně. Darem je i bezpříspěvkové dárcovství krve. Jeden odběr se oceňuje částkou 2000 korun.

ČTĚTE TAKÉ: Daně většinou za zaměstnance vyřídí mzdová účtárna