Až dosud se úrok z prodlení nesplaceného dluhu může měnit každý půlrok. To je sice pro výpočet úroku komplikovanější, ale na druhou stranu tato konstrukce výpočtu odráží vývoj cen peněz na trhu. Když jsou vyšší úroky na trhu, je i vyšší úrok z prodlení dlužníka. To nově nebude možné.

Úrok z prodlení závisí na výši klíčové repo sazby České národní banky platné ke dni předcházejícímu každé kalendářní pololetí, k níž se připočítá sedm procentních bodů. Například nyní činí aktuální úrok z prodlení osm procent, protože v prosinci klesla repo sazba na jeden procentní bod.

Přechod na fixní úrok z prodlení nabude účinnosti 1. července a bude platit pouze pro prodlení vzniklá od tohoto data.

Úrok z prodlení se dnes široce uplatňuje v občanskoprávních i obchodněprávních vztazích, pokud je dlužník v prodlení s plněním peněžitého závazku. Například při zpoždění plateb daní.

Stejný systém fixního úroku je podle navrhovatele – ministerstva spravedlnosti – uplatňován i v jiných zemích, například Velké Británii, a je prý v souladu se směrnicí Evropského společenství.