Podle toho, jak je s pohledávkami nakládáno po uplynutí jejich lhůty splatnosti, se rozlišují dvě základní formy factoringu.

REGRESNÍ: Nesplacené pohledávky přecházejí zpět na jejich původního majitele.
BEZREGRESNÍ: Riziko nezaplacení přebírá faktor.

Za kolik

Hrubým přepočtem se standardně jedná o 1,5–2 procenta z hodnoty pohledávky. Cena záleží na struktuře obchodu, výši odkupované pohledávky a délce odložené splatnosti. Standardně klient platí factoringový poplatek a úrok.

Factoringový poplatek je za správu, inkaso a vymáhání, popřípadě pojištění pohledávek. Stanovuje se v procentech z hodnoty pohledávky.

Poplatek na bázi úroku je účtován z výše poskytnutého předfinancování, a to od data poskytnutí do data úhrady pohledávky.

Skládá se z příslušné sazby PRIBOR/LIBOR + marže v % p. a. v závislosti na riziku pohledávky. Factoringová společnost si může účtovat některé další poplatky, jako je poplatek za posouzení obchodního případu, za změnu factoringové smlouvy a monitorovací poplatky za pojištěného dlužníka.

Komu se hodí

Factoring je určen expansivním firmám všech velikostí, které podnikají ve výrobě, obchodu nebo službách a mají síť stálých zákazníků. Lze ho využít všude tam, kde se očekává od prodávajícího poskytnutí odložené splatnosti zpravidla od 30 do 90 dnů.

V praxi ho většinou využívají malé a střední podniky. Je pro ně dostupnější než tradiční bankovní úvěry. Factoringová společnost může odkupovat pohledávky pouze za partnery, se kterými není prodávající majetkově propojen, a které již nejsou postoupeny nebo zastaveny ve prospěch jiných osob.

Mechanismus spolupráce

Prodávající na základě uzavřené factoringové smlouvy postupuje factoringové společnosti pohledávky, které nejsou po splatnosti a jsou vystavené za řádně dodané zboží nebo služby.
Factoringová společnost na základě těchto postoupených faktur poskytuje kupujícímu předfinancování, což jsou peněžní prostředky ve výši až 90 procent hodnoty pohledávky.

Následně v době splatnosti faktury inkasuje dlužnou částku přímo od kupujícího. Jakmile je pohledávka uhrazena, provádí vyúčtování pohledávky, což znamená, že zašle prodávajícímu zbývající část hodnoty pohledávky sníženou o náklady factoringové společnosti.

Není-li pohledávka uhrazena v době splatnosti, factoringová společnost zasílá upomínky či podniká jiné kroky směřující k jejímu zaplacení po dobu do 90 dnů od data splatnosti. Pokud pohledávka není uhrazena ani v této lhůtě, je požadováno na prodávajícím vrácení poskytnutého financování (tj. většinou 80-90 procent pohledávky).

V případě pojištění je pohledávka nahlášena pojišťovně, která poskytne pojistné plnění až po uplynutí tzv. karenční lhůty, která se pohybuje mezi 5-9 měsíci podle teritoria. U pohledávky zajištěné zahraniční factoringovou společnosti zaplatí celou dlužnou částku tato společnost.

Pohledávky mohou být odkupovány za všemi zákazníky nebo jen za vybranými. Zároveň může být kombinován u některých pohledávek factoring s postihem a u některých bez postihu. Variant existuje mnoho, v podstatě vždy záleží na požadavku klienta a následné dohodě s factoringovou společností.

Výhody oproti úvěrům

* Rychlost, pojištění pohledávek v případě nezaplacení odběratelem, jejich správa a inkaso.
* Není tedy třeba zvlášť chodit do banky, pojišťovny, inkasní agentury ani právnické kanceláře.
* Flexibilní forma financování bez dalšího zajištění.
* Možnost poskytovat delší odložené splatnosti svým odběratelům.
* Obchodování na otevřený účet.
* Zlepšení peněžních toků firmy.
* Zjednodušená administrativa pohledávek.
* V případě bezregresní formy factoringu jistota budoucích příjmů.
* Financování bez zvyšování celkové zadluženosti dodavatele.
* Možnost vývozu nebo dovozu zboží bez nutnosti otevírání akreditivů.