Výši důchodu ovlivňuje jen připočítáním procentní výměry za tuto dobu k odpracované době. Pokud se doby péče o dítě překrývají, započítávají se jednou. Má -li žena dvě děti, započítává se do celkové procentní výměry osm let.

Náhradní doba pojištění je období života, kdy lidé studují, vychovávají děti, jsou nezaměstnaní či nemocní. I když se za tyto doby neodvádí žádné pojistné, přesto se započítávají do potřebných let pojištění pro důchod, a to v případě, že doba pojištění trvala alespoň jeden rok.

Započítává se do důchodu

Pro účely důchodového pojištění se hodnotí tato doba plnohodnotně jako doby důchodového pojištění z titulu výdělečné činnosti. Pokud doba této péče spadá do rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu, tak se vylučuje, takže nedojde k "rozmělnění" příjmů skutečně dosažených v rozhodném období.

I pro muže!

Péče o dítě je náhradní doba, která se započítává ženám nebo mužům. Doba péče ženy i muže o dítě se dokládá čestným prohlášením při uplatnění žádosti.