„Zrušení povinnosti platit v průběhu roku 2009 zálohy na daň z příjmů sice neznamená snížení daňové zátěže podnikatelů, má však pozitivní vliv na jejich likviditu. Navíc mnozí podnikatelé vykáží ztrátu, a stát by jim musel zaplacené zálohy stejně vrátit. Nevýhodou je, že se vztahuje pouze na podnikatele, kteří mají maximálně pět zaměstnanců,“ vysvětluje daňový poradce Roman Pecháček ze společnosti Nörr Stiefenhofer Lutz. Podnikatelé s šesti a více zaměstnanci jsou však podle něho oprávněni požádat o zrušení nebo snížení záloh.

Pozitivní vliv na cash-flow má rychlejší vrácení nadměrného odpočtu DPH. „Podá-li podnikatel daňové přiznání elektronicky, měl by finanční úřad vrátit DPH již do 15 dnů. Neznamená to však, že vždy dojde k vrácení daně v uvedené lhůtě. Bude-li mít správce daně pochybnosti o správnosti podaného daňového přiznání, je oprávněn zahájit vytýkací řízení a vrácení nadměrného odpočtu DPH se může oddálit i o několik měsíců. Proti případným průtahům ze strany finančního úřadu se však podnikatel může bránit podáním stížnosti u finančního ředitelství,“ dodal Pecháček.

Zrychlení odpisů

Patrně nejznámějším daňovým protikrizovým opatřením je zrychlení odpisů hmotného majetku. V 1. odpisové skupině se doba odpisování mimořádně zkracuje ze tří let na 12 měsíců, v 2. odpisové skupině z pěti let na 24 měsíců, přičemž v prvních 12 měsících lze odepsat 60 procent hodnoty majetku.

„Jedním z negativ tohoto opatření je jeho věcná a časová omezenost, neboť se vztahuje pouze na nový majetek pořízený od 1. ledna 2009 do 30. června 2010. Změna v odpisové metodě si také vyžádá softwarové úpravy. V případě pořízení majetku velkého rozsahu musí podnikatel počítat se skokovým zvýšením daňové zátěže po vyčerpání mimo-řádných odpisů,“ tvrdí  Pecháček.

Odpočet DPH za auto

Dalším podpůrným opatřením je zavedení odpočtu DPH při pořízení osobního automobilu. Také toto opatření má dvojí protikrizový efekt: snížení daňové zátěže podnikatelů a současně podporu automobilového průmyslu.

Efekt této změny poněkud oslabuje fakt, že řada podnikatelů obešla dřívější zákaz odpočtu DPH u osobních aut nákupem vozidla „s mřížkou“, a nový osobní automobil si tudíž v současnosti kupovat nebude. Rovněž je podle Pecháčka třeba upozornit, že podnikatelé, kteří používají osobní automobil také pro soukromou potřebu svou nebo svých zaměstnanců, mohou uplatnit odpočet DPH pouze v poměrné výši.

Zvýšení paušálních výdajů za rok 2009

V případě řemeslných živností se paušál zvýšil z 60 procent na 80 u ostatních živností o deset procentních bodů na 60 procent. Také příslušníci svobodných povolání se dočkali zvýšení výdajového paušálu, a to ze 40 procent na 60 procent.

Tzv. Janotův úsporný balíček však použití zvýšeného paušálu v jejich případě omezil pouze na rok 2009. „Navýšení výdajových paušálů neznamená pouze snížení daně z příjmů, ale rovněž odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Základem pro výpočet pojistného je totiž určité procento z rozdílu mezi příjmy podnikatele a jeho (paušalizovanými) výdaji,“ komentuje opatření Pecháček.