Zapojit se do něj budou moci všichni ekonomicky aktivní občané starší 18 let, kterým ještě nebyl přiznán starobní důchod a jeho principem jsou menší odvody státu a více vlastní zodpovědnosti.

Vznik druhého pilíře se řídí Zákonem 426/2011 o důchodovém spoření, který stanovuje pravidla pro fungování důchodových fondů penzijních společností a podmínky účasti na důchodovém spoření. Druhý pilíř je příspěvkově definovaným fondovým systémem, jehož správcem budou transformované penzijní fondy, ze kterých vzniknou penzijní společnosti. Tato změna vstoupí v platnost 1. ledna 2013.

Co přinese druhý pilíř

Vstup do druhého pilíře je zcela dobrovolný, toto rozhodnutí je však nevratné. Principem tohoto druhu spoření bude vyčlenění 3 % z prvního pilíře, které namísto do společného státního důchodového účtu pošleme na soukromý účet důchodového spoření. Podmínkou je přidání dalších 2 % z hrubé mzdy. Spoříme si tak vlastně více – namísto původních 28 % procent, které zaplatíme z hrubé mzdy společně s povinnými odvody zaměstnavatele, nyní na důchod budeme odkládat 30 % (ze svého 8,5 % namísto 6,5 %, zbylých 21,5 % tvoří povinné odvody zaměstnavatele na sociální pojištění). Po vstupu do druhého pilíře ztrácí účastník nárok až na 15 % příjmů na státních penzích, důchodové fondy ale přinesou čtyři investiční strategie, které tento výpadek nahradí. Jaké to jsou?

Důchodový fond státních dluhopisů

Nejméně odvážnou investiční strategii nabídne důchodový fond státních dluhopisů – investovat bude zejména do státních dluhopisů České republiky, členských států Evropské unie nebo OECD.

Konzervativní důchodový fond

Konzervativní důchodový fond bude ve svých investicích velmi opatrný. Do akcií a obdobných cenných papírů totiž nebude moci investovat vůbec a zaměří se tak na různé formy dluhopisů.

Vyvážený důchodový fond

Fondy jsou pojmenované podle zvolené strategie, to znamená, že vyvážený důchodový fond přinese vyrovnaný poměr výkonu a rizika. Do akcií a obdobných cenných papírů vloží maximálně 40 % hodnoty svého majetku.

Dynamický důchodový fond

V rámci tohoto důchodového fondu je nejvýše 80 % hodnoty majetku vloženo do akcií a obdobných cenných papírů. Tento fond nabídne největší potenciální zhodnocení, zároveň se ale bude jednat o nejvíce rizikový fond.

Limity investičních strategií jednotlivých důchodových fondů jsou dané ze zákona a volba konkrétního fondu (případně jejich kombinace) bude čistě na nás. Rozhodnout se však musíme do 35 let věku, lidé starší 35 let budou mít čas na promyšlení strategie svého důchodového zajištění jen první půlrok 2013.

Jak se vyplácí z druhého pilíře

Při ukončení spořicí fáze v druhém pilíři uzavřeme pojistnou smlouvu o pojištění důchodů s některou ze životních pojišťoven pohybujících se na českém trhu. Na výběr přitom budeme mít ze čtyř výplatních schémat: doživotní starobní důchod, doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let, starobní důchod s přesně stanovenou dobou výplaty na 20 let (tato forma výplaty podléhá dědictví) či sirotčí důchod na dobu pěti let. Ukončit smlouvu předčasně nebude možné, na úspory tak dosáhneme až s příchodem důchodového věku, tedy momentu přiznání státní penze.

V případě úmrtí účastníka během spoření se však na rozdíl od státního důchodového účtu není třeba obávat, že by úspory nezůstaly „v rodině“. Důchodové spoření ve druhém pilíři totiž bude součástí dědictví, jeho výplata však bude navázána na věk dědice. Je-li dědicem nezletilá fyzická osoba (tedy osoba mladší 18 let), je za dědický podíl nakoupen sirotčí důchod na 5 let u životní pojišťovny. Pokud bude dědic již plnoletý a bude mít taktéž zřízené důchodové spoření, dědický podíl se převede na její osobní důchodový účet. Pokud ale v důchodovém fondu střádat nebude, vyplatí mu penzijní společnost jeho podíl ihned.

Slovníček pojmů druhého pilíře

 • Penzijní společnost – právní nástupce stávajícího penzijního fondu, který bude nově správcem jak reformovaného III. pilíře, tak i nově vzniklého II. pilíře
 • Důchodové spoření – nově vznikající spoření ve II. pilíři.
 • Důchodové fondy – fondy nabízené ve II. pilíři, obdoba podílových fondů (každá penzijní společnosti bude nabízet 4 zákonem dané investiční profily)
 • Penzijní/důchodová jednotka – je definována jako nejmenší podíl na majetku v některém z účastnických nebo důchodových fondů. Jednotka je analogií podílové jednotky známé z podílových fondů.

Vznik penzijních společností:

I. Pilíř:

 • stávající státní systém důchodového zabezpečení
 • průběžné financování
 • zaměstnavatel i zaměstnanci platí povinné odvody na důchodové pojištění do společného státního důchodového účtu v celkové výši 28%
 • z tohoto účtu jsou vypláceny státní důchody

II. Pilíř:

 • nově vznikající důchodové spoření v důchodových fondech penzijních společností
 • individuální dobrovolné rozhodnutí převést 3% z I. pilíře + další 2% z hrubé mzdy na individuální účet účastníka
 • lidé starší 35 let mohou vstoupit pravděpodobně jen do konce června 2013 před dovršením 35 let možno vstoupit kdykoliv

III. Pilíř:

 • Doplňkové penzijní spoření
 • modifikované pokračování dnešního dobrovolného penzijního připojištění se státním příspěvkem
 • transformovaný fond vznikne ze současných penzijních fondů a bude v něm zachováno penzijní připojištění
 • nové účastnické fondy budou nabízet různé investiční strategie v rámci doplňkového penzijního spoření 

Chcete se o změně našeho penzijního systému dozvědět více? Pak neváhejte a navštivte www.ingpenzijnispolecnost.cz, kde naleznete veškeré potřebné informace a můžete si také spočítat, jak na tom v penzi budete.