Vládní dluh je celkovým dluhem sektoru vládních institucí. Jsou v něm zahrnuty půjčky, cenné papíry jiné než účasti mimo finanční deriváty a depozita držená ČKA.

Do vládního sektoru patří kromě státního rozpočtu též operace Národního fondu, bývalého Fondu národního majetku, státní fondy, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Vinařský fond, Česká konsolidační agentura a její dceřiné společnosti, Česká inkasní, Správa železniční dopravní cesty, PPP Centrum, veřejné vysoké školy, část ústředně řízených příspěvkových organizací, místní rozpočty včetně nově vzniklých regionálních rad regionů soudržnosti atd.

Vládní dluh spočítaný podle metodiky ESA, která je relevantní pro výpočet maastrichtských kritérií, je pro letošní rok odhadován ve výši 981 miliard Kč.

Vyšší částky v inzerátu

V denním tisku byla formou inzerátu ministerstva financí zveřejněna i další částka, a sice 1,3 biliónu Kč. Tato suma kromě vládního dluhu (981 miliard Kč) zahrnuje některé další položky, které nejsou dle metodiky mezinárodních organizací jeho součástí. Jde např. o záruky státu poskytnuté k řešení ekologických závazků vzniklých při privatizaci, závazky plynoucí ze smluv o státních zárukách.

Deficit/přebytek státního rozpočtu je výsledkem hospodaření státu, tedy rozdílem mezi jeho příjmy a výdaji evidovanými na hotovostní bázi. Pro letošní rok je deficit státního rozpočtu v národní metodice (tj. v podobě, v jaké je státní rozpočet schvalován, plněn a hodnocen) v důsledku zpřesněné predikce daňových příjmů odhadován na 102 miliardy Kč.

Vládní deficit/přebytek je výsledkem hospodaření všech institucionálních jednotek zatříděných v sektoru vládních institucí. Konkrétně jde o výsledek hospodaření státního rozpočtu a dalších institucí a organizací, které byly vymezeny výše v rámci definice vládního dluhu. Vládní deficit je pro letošní rok podle metodiky ESA odhadován na 110,6 miliardy.

Státní dluh je dluh definovaný podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech jako souhrn státních finančních pasiv tvořených závazky státu, které vznikly ze státem přijatých zahraničních půjček, úvěrů od bank a z vydaných státních dluhopisů a jiných závazků státu (jiné státní cenné papíry). K 30. září 2006 činil státní dluh dle metodiky ESA 746,3 miliardy Kč.