Základní pravidla tvorby, schvalování a následné kontroly plnění závazků plynoucích ze zákona o státním rozpočtu jsou podle zprávy systematicky porušována. Slabé postavení ministra financí při sestavování rozpočtu a poslanců při návrhu a kontrole plnění státního rozpočtu je kompenzováno množstvím pozměňovacích návrhů, čemuž se v hantýrce říká porcování medvěda.

Jedná se přitom o skryté financování politických stran, neboť státní rozpočet není určen pro financování akcí lokálního významu. Navíc neexistují jednoznačná a transparentní kritéria, na jejichž základě se o pozměňovacích návrzích rozhoduje. Závažným prohřeškem je také podle zprávy nerespektování závazných výdajových rámců a lhůt pro přípravu státního rozpočtu.

"Zdá se, že tvorba státního rozpočtu je každoročním dobrodružstvím, bez dostatečné racionální úvahy a odpovědnosti. Je alarmující, že státní rozpočet, největší finanční rámec ve veřejné správě, je kořistí několika jedinců, kteří pod rouškou poslaneckého mandátu ve spolupráci se zástupci státní správy značně netransparentním způsobem rozdělují veřejné zdroje a je prakticky nemožné je zkontrolovat a vyvodit důsledky ze špatného rozhodnutí, o politické odpovědnosti nemluvě, " řekla ředitelka TI Adriana Krnáčová.

Chybí kontrola

K celkové neprůhlednosti a korupční latenci přispívá podle TI rovněž rozdrobení rozpočtové soustavy v řady mimorozpočtových fondů.

V rozpočtovém systému chybí také nástroje pro vyhodnocování efektivnosti veřejných výdajů. Mimořádně slabé místo celého procesu představuje kontrola rozpočtu. Představitelé politické reprezentace již dlouhodobě nejeví zájem o fungující kontrolní mechanismy, které by zabránily únikům ze státního rozpočtu. Nálezy NKÚ jsou projednávány pouze formálně a nejsou vynutitelné, tvrdí zpráva TI.

V soustavě kontroly chybí podle TI efektivní audit výkonnosti, místo toho se kontrolní orgány soustředí na kontrolu formálních pochybení. Absence těchto nástrojů v kombinaci s neodpovědným přístupem poslanců a nerespektováním výdajových rámců způsobuje, že v současnosti bojujeme z rozpočtem, jehož výdajová strana je při současné daňové struktuře neufinancovatelná a bude příčinou dalšího růstu zadlužování státu.