Totéž se může přihodit i rodině člověka, jenž předčasně zemře třeba kvůli automobilové nehodě. Pokud si potřebnou dobu neplatil sociální pojistné, nedostane jeho partner vdovský (či vdovecký) důchod a děti přijdou o důchod sirotčí. Nárok na přiznání jakéhokoliv z existujících důchodů není totiž automatický. Aby člověk důchod dostal, musí splnit určité podmínky. Jednou z těch rozhodujících je právě doba pojištění. Při žádosti o starobní důchod je minimální doba pojištění 25 let. Při žádosti o důchod invalidní či pozůstalostní musel být dotyčný pojištěn alespoň pět let z posledních deseti.

Zjistit, zda splňujete potřebnou dobu pojištění, je vcelku jednoduché. Každý občan má právo jednu ročně písemně požádat ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění, který obsahuje přehled o dobách pojištění v evidenci ČSSZ. Zprávu mu ČSSZ zašle zdarma písemně domů. Adresa ČSSZ je: Ústředí ČSSZ, Křížová 25, Praha 5 PSČ 225 08.

Problémy s chybějícími dobami pojištění by se ale pomalu měly stávat minulostí. Od ledna 2004 se totiž změnil způsob vedení evidenčních listů důchodového pojištění. Zatímco dříve je organizace ukončovaly až teprve poté, co u nich zaměstnanec skončil pracovní poměr a pak je posílaly ČSSZ, nyní mají povinnost evidenční listy ukončovat každý kalendářní rok, posílat je ČSSZ a stejnopis dávat zaměstnanci. "To v praxi znamená, že lidé nyní mají možnost průběžně kontrolovat, zda jejich zaměstnavatel plní své zákonné povinnosti a své doby pojištění. Mohou se tak starat o své budoucí důchodové nároky," uvedla mluvčí ČSSZ Štěpánka Filipová.

Dobrovolně se pojistit

Pokud člověk na základě informativního listu podle ní zjistí, že mu například několik měsíců pojištění chybí, existuje pro něj možnost si chybějící dobu doplatit formou dobrovolného důchodového pojištění.

Doplatit si chybějící dobu je však možné jedině před podáním žádosti o důchod. Platí se vždy za celé kalendářní měsíce a minimální měsíční pojistné činí v letošním roce 2548 Kč. "Zpětně si člověk může doplatit maximálně jeden rok," zdůrazňuje Filipová. Lidé nad 18 let, kteří si právě nevydělávají, ani jim neplyne žádná z tzv. náhradních dob jako je například péče o dítě, studium po dobu prvních šesti let po 18. roce věku, či pobírání plného invalidního důchodu, se mohou sami dobrovolně důchodově pojistit. K dobrovolnému pojištění musí podat přihlášku u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze u pražské správy sociálního zabezpečení.

"Dobrovolné důchodové pojištění si mohou platit například uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce nebo studenti středních a vysokých škol, kteří už nejsou účastni povinného důchodového pojištění. Dále pak lidé, kteří odešli pracovat do zahraničí po 31. prosinci 1995 nebo vykonávají dlouhodobou dobrovolnickou službu. Dobrovolného důchodového pojištění mohou být účastni i ostatní lidé, maximálně však po dobu 10 let," vyjmenovává Filipová.