Na poklesu produkce odpadů se podílejí především firmy, odpad obcí zůstal na přibližně stejné úrovni. Nebezpečných odpadů, které se musejí skladovat a likvidovat speciálními metodami se loni svezlo z domácností a firem téměř 1,4 mil. Je to stejné množství jako v roce 2004.

Podniky a firmy vyprodukovaly z celkového množství celkem 21,8 mil. tun (v roce 2004 26,6 mil. tun). Z toho bylo 1,3 mil. tun nebezpečných odpadů.

Radost ekologů, že pokles je výsledkem lepších technologií ale nemá opodstatnění. Pokles celkové produkce u podniků proti roku 2004 byl způsoben vyřazením některých druhů odpadů z evidence odpadů pro jejich využití původcem odpadu jako suroviny k produkci vlastních výrobků.

Na člověka připadá 288,3 kilogramu za rok

Na 3,2 miliónu tun odpadů produkovaly obce v ČR. Z toho produkce komunálního a živnostenského odpadu byla tři milióny tun, což představuje na obyvatele asi 288,3 kilogramů. V roce 2004 vzniklo 278 kg/obyvatele, tj. celkem 2,8 mil. tun komunálního odpadu.

Data o komunálním odpadu tvoří údaje o odpadu z provozu domácností, odpadu z čištění veřejných komunikací a prostranství a při údržbě veřejné zeleně. Do živnostenského odpadu patří odpady podobné komunálnímu odpadu, které vznikají z nevýrobní činnosti a provozu živností, z úřadů, škol.V celkové produkci obcí jsou zahrnuty i další odpady vykázané obcemi, zejména stavební odpady, odpady z čištění odpadních vod a další odpady zařazené mimo komunální odpad (skupinu 20 Katalogu odpadů).

Podle Českého statistického úřadu bylo v roce 2005 dovezeno do ČR 115,3 tis. tun odpadů (v roce 2004 320,7 tis. tun). Z toho z členských zemí EU činil dovoz 114,1 tis. tun odpadů a 1,2 tis. tun bylo dovezeno ze zemí mimo EU. Mezi dovážené odpady patřily zejména železné a neželezné kovy (52 % z dovezených odpadů), plasty a kaučuk, skleněné střepy a odpady z textilního průmyslu.