Průmyslová produkce zaznamenala růst zejména v odvětvích gumárenského a plastikářského průmyslu, ve výrobě dopravních prostředků a v rafinérském zpracování ropy. Klesající produkci Český statistický úřad hlásí v především v odvětvích kožedělného průmyslu, ve výrobě kovů a kovodělných výrobků a v textilním a oděvním průmyslu.

Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků celkem reálně vzrostly o 11,4 %, v běžných cenách o 8,2 % a jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků činil 47,5 %. Nejvyššího růstu bylo dosaženo v odvětví koksování a rafinérské zpracování ropy (o 32,9 %). Tržby z průmyslové činnosti podniků pod zahraniční kontrolou se reálně zvýšily o 7,1 % (v běžných cenách o 4,9 %) a jejich podíl na celkových tržbách činil 48,6 %.

Zaměstnanců ubylo, mzdy rostly

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v únoru 2003 meziročně snížil o 29,8 tis. osob, tj. o 2,5 %. K poklesu došlo ve většině odvětví, zejména v kožedělném průmyslu, textilním a oděvním průmyslu a v dobývání energetických surovin. Zaměstnanost se naopak zvýšila v gumárenském a plastikářském průmyslu, ve výrobě elektrických a optických přístrojů a ve výrobě dopravních prostředků.

Průměrná měsíční nominální mzda v únoru 2003 činila 14 339 Kč a meziročně vzrostla o 3,7 %. Průměrná hodinová mzda dosáhla 108,20 Kč a meziročně vzrostla o 5,3 %. Produktivita práce v průmyslu (tržby na jednoho zaměstnance) vzrostla o 7,9 % a jednotkové mzdové náklady se snížily o 3,9 %.