Lze vůbec škodu způsobenou pomalými soudy a úřady u nás vymáhat? V rozhodnutí soudu pro Lidská práva ve Štrasburku z června 2003 ve věci Hartman a Hartman proti ČR soud zkonstatoval, že v Česku neexistuje zákon, podle kterého se lze domáhat náhrady škody za nepřiměřeně dlouhé projednávání návrhu u soudu.

Ani eventuální nález Ústavního soudu, že k porušení práva na spravedlivý proces v přiměřené lhůtě došlo, není relevantním nástrojem nápravy. Ústavní soud nemůže učinit nic jiného než nařídit příslušnému soudu, aby "skončil s průtahy", ale není oprávněn se jakkoliv ke škodě vyjadřovat.

Soud ve Štrasburku vyjde na desetitisíce

Soud pro lidská práva zkonstatoval, že náhrady škody z důvodu průtahů se nelze domoci ani podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Jediným způsobem, jak se domoci náhrady škody za příliš dlouhé řízení, je proto pouze a jen soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Řízení ve Štrasburku je však nákladné. Stížnost a další zastupování před Evropským soudem hradí primárně klient, a to podle domluvy s českým advokátem, který jej zastupuje. Dle náročnosti případu můžeme uvažovat odměnu advokáta ve výši 50-100 000 korun.

V případě úspěchu by teoreticky měly být tyto náklady řízení poškozenému plně uhrazeny na základě rozhodnutí Evropského soudu. Podle současné praxe jsou však přiznávány náklady ve výši okolo 1500 eur, tedy necelých 50 000 korun.

Dalším faktorem projednávané kauzy je čas. Ačkoliv Evropský soud pro lidská práva sám pranýřuje národní soudy jednotlivých států Rady Evropy, i jemu samotnému trvá projednávání stížnosti, která není tak zvaně zjevně neodůvodněná, zhruba tři roky.