Zlepšení podmínek pro podnikatele

 

Vláda bude:

:: usilovat o prohloubení spolupráce s ČNB při soustavné koordinaci fiskální a měnové politiky

:: chce zlepšit právní prostředí pro podnikání a to zejména v oblasti úpadkového práva, správy daní a pracovního práva

:: odstranit administrativní bariéry pro podnikání a zjednodušit komunikaci podnikatelské sféry se státními institucemi zavedením jednoho úředního místa pro podnikatele

:: podporovat firemní investice do aplikovaného výzkumu a inovací systémem cílených podpora odpisové politiky

:: v roce 2005 stanovit dlouhodobé základní směry výzkumu, vývoje a inovací pro ty oblasti, které jsou pro rozvoj české společnosti a její ekonomiky nejdůležitější

Rozpočtová politika

 

Vláda chce:

:: pokračovat ve snižování schodku veřejných rozpočtů tak, aby v roce 2006 byl nižší než čtyři procenta a nejpozději v roce 2008 nepřesáhl tři procenta hrubého domácího produktu a umožnil tak zavedení společné evropské měny nejpozději od roku 2010

:: stabilizovat složenou daňovou kvótu na úrovni již dohodnutých zákonů k reformě veřejných financí; v roce 2006 nebude složená daňová kvóta vyšší než v roce 2003 s výjimkou dokončení harmonizace zdanění tabákových výrobků na úroveň minimální sazby, platné v Evropské unii

:: prosadit novelu zákona o daních z příjmů, jež zrychlí odepisování podnikových investic

:: zahájit širokou diskusi o zjednodušení daně z příjmů s cílem zpřehlednit podmínky pro placení daní při zachování motivace podporující růst a inovace

:: prosadit snižování podílu mandatorních a kvazimandatorních výdajů ve veřejných rozpočtech

:: připravit systém společného zadávání vybraných veřejných zakázek, n snížit každý rok počet vládních zaměstnanců o 2 %

::prosadit zákon o rozpočtovém určení daní pro kraje tak, aby se fiskálně neutrálním způsobem zvýšil podíl krajů na sdílených daňových výnosech

:: připravit zákon o nájemném, který stanoví pravidla pro vývoj cen v oblasti bydlení s ohledem na sociální únosnost a místně obvyklé nájemné

Dopravní infrastruktura

 

Vláda chce:

:: stabilizovat příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury a zahájit jednání s Evropskou komisí o úpravě výdajového rámce fondu na nejméně 50 mld. Kč. Vláda rovněž zavede výkonové zpoplatnění vybrané silniční sítě nejpozději v roce 2006 s cílem zajistit příjem pro SFDI a zrovnoprávnit cenově dopravní cestu pro automobilovou a železniční dopravu, n dokončit stavební práce na I. a II. národním železničním koridoru a rozestavět IV. a částečně i III. koridor

:: zahájit stavbu dalších částí silničního okruhu okolo Prahy, karlovarské komunikace R6 a řady dalších kapacitních a regionálně významných komunikací

:: urychlit přípravu prací na zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi

:: připravit ucelenou koncepci podpory výzkumu a vývoje a navrhnout navýšit prostředky ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj tak, aby výdaje z veřejných prostředků na výzkum a vývoj dosáhly do roku 2010 výše 1 % HDP

:: vytvořit prostřednictvím nástrojů daňové politiky prostředí, jež bude motivovat soukromý sektor, včetně zahraničních investorů, k podstatně vyššímu podílu na financování výzkumu a vývoje