Pojišťovny se uchylují k méně rizikovému životnímu pojištění. Pro malé a střední podniky je většinou důležité pojistit si majetek proti živelním katastrofám. Živly se zpravidla pojišťovaly současně a k tomu se ještě přidávalo pojištění přerušení provozu, které má podniku nahradit ztrátu produkce nebo neschopnost dostát závazkům z důvodu postižení živelní katastrofou.

Pojišťovny jednají o každém riziku zvlášť a podrobněji zkoumají, do jaké míry každé z nich podniku hrozí. Velké podniky nemají problém přeorientovat se na nové podmínky v pojištění, protože si mohou sjednat makléřské firmy, které jim pomohou vytvořit pojištění na míru. Horší situaci mají malé firmy, které většinou v minulosti nebyly zvyklé s makléři spolupracovat a uzavíraly smlouvy s pojišťovnami samy.

Zatím jsou firmami také velmi opomíjena odpovědnostní rizika. Ze zákona existuje povinnost pojistit se pro případ škody způsobené provozem vozidla v silničním provozu.

Zaměstnavatelé musí ze zákona povinně pojistit zaměstnance pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání. Povinně musí být pojištěni také ti, kteří vykonávají určitá povolání (lékaři, obchodníci s cennými papíry, notáři a advokáti). Pojištění má chránit jejich klienty pro případ, že jim způsobí újmu na majetku, zdraví nebo životě.

Ostatní odpovědnostní pojištění jsou u nás zatím využívána málo. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem znají prakticky jen exportéři na trhy vyspělých zemí. Důvod malého zájmu o pojištění odpovědnosti v ČR spočívá v tom, že u nás není zvykem uplatňovat nároky na odškodnění. Dá se však očekávat, že se vstupem do EU se to změní. Bude se zvyšovat ochrana spotřebitele a stane se běžné žádat vysoké částky za poškození zdraví například závadnými potravinami, léky, kosmetickými či chemickými výrobky, hračkami a podobně.