Často poplatník uplatňuje do běžných daňových výdajů vedle výdajů na opravy hmotného majetku i takové výdaje, které mají charakter technického zhodnocení a které lze do daňových výdajů uplatnit pouze prostřednictvím odpisů v několika následujících zdaňovacích obdobích.

Fyzické osoby se často snaží uplatnit jako daňové výdaje na osobní spotřebu, tj. např. výdaje spojené s jejich rodinným domem, ve kterém však nepodnikají, výdaje spojené s opravou jejich osobního automobilu, který však nemají zařazen v obchodním majetku. Fyzické osoby, které výdaje uplatňují paušální částkou, si mnohdy neuvědomují, že součástí procenta paušálu jsou absolutně všechny výdaje včetně odpisů jejich obchodního majetku.

Závěrkové operace

Fyzické osoby vedly v roce 2003 naposledy jednoduché účetnictví, a proto se na ně v souvislosti s podáním daňového přiznání vztahují všechny závěrkové operace vyplývající z vedení jednoduchého účetnictví, jako například uzavírání peněžního deníku, knihy pohledávek a závazků či pomocné knihy o ostatních složkách majetku.

Současně se fyzická osoba musela rozhodnout, zda povede v roce 2004 pro výpočet své daňové povinnosti daňovou evidenci podle nového ustanovení § 7b zákona o daních z příjmů, či povede účetnictví, tj. podvojné účetnictví. Při přechodu na vedení účetnictví může využít možnosti zahrnout hodnotu zásob a pohledávek, které evidovala fyzická osoba v době zahájení vedení účetnictví do základu daně buď jednorázově, nebo postupně po pěti následujících zdaňovacích obdobích.

Co plyne z novely

Při zpracování daňových přiznání za rok 2003 bychom měli vzít v úvahu i rozsáhlou novelu zákona odani z příjmů, která platí s účinností od 1. ledna 2004.

Jedná se např. oty poplatníky, kteří si pořídili osobní automobil po 17. prosinci 2003 ve vyšší vstupní ceně než 900 000 korun. Tito poplatníci uplatní odpis za rok 2003 ještě z plné vstupní ceny, avšak v roce 2004 si budou moci do odpisů uplatnit pouze tu část vstupní ceny podle koeficientu platného po 1. lednu 2004, která ve svém součtu v jednotlivých letech daňového odepisování nepřevýší "daňovou" vstupní cenu ve výši 900 000 korun.

Poplatníci, kteří účtovali v podvojném účetnictví, by si před podáním daňového přiznání měli velmi dobře zkontrolovat tvorbu daňově účinných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám, neboť novela zákona o rezervách neumožňuje po 1. lednu 2004 tvořit k neuhrazeným pohledávkám vyšší opravnou položku než 20 procent bez zahájení řízení o těchto pohledávkách.

Vyšší opravné položky bude možno tvořit pouze k takovým pohledávkám, ke kterým bylo zahájeno rozhodčí, správní či soudní řízení. Zákon platný pro zdaňovací období umožňoval u pohledávek po lhůtě splatnosti 12 měsíců tvořit opravné položky do výše 33 procent hodnoty pohledávky, aniž by bylo nutné řízení k jejich vymáhání zahájit. Novela zákona však neukládá povinnost opravnou položku vytvořenou do výše 33 procent k 31. prosinci 2003 rozpustit do výnosů v roce 2004, pokud nebylo zahájeno řízení ohledně těchto pohledávek. Pohledávky musí být pouze nepromlčené.