Proces začíná ve chvíli, kdy spláchnete záchod anebo vypustíte vanu. Velká většina pražské odpadní vody, jak z domácností, tak z průmyslu končí v čistírně odpadních vod v Bubenči. Tady projde dlouhým očistným procesem, na jehož konci je jednak čistá voda, která se může vrátit do řeky, ale také odpadní kal. Právě ten je základem pro výrobu elektrické energie a tepla.

Ze sedimentačních jímek, na jejichž dně se kal usazuje, je tento přebytek z čištění odpadní vody odveden pumpami do jedné z dvanácti vyhnívacích nádrží. Tady je zahříván na 56 °C. Při této teplotě se organické látky, které obsahuje, rozkládají na vodu, methan a oxid uhličitý. Právě tak se z kalu získá bioplyn, který v nádržích probublává hmotou ven a shromažďuje se u stropu nádrží. Odtud je odváděn potrubím k pročištění.

Vzniklý bioplyn je vlhký. V čistící stanici je z něj proto odstraněna přebytečná vlhkost a zároveň i škodlivé látky. Teprve poté je možné jej přivést ke spotřebičům a spalovat ho.

Odpad vytopí areál

V energetickém centru, kde se bioplyn převádí na elektrickou energii a teplo, je pět kogeneračních jednotek. Právě v nich celý proces přeměny probíhá. Vzniklé teplo se využívá na ohřev vyhnívacích nádrží a vytápění celého areálu čistírny. V tomto ohledu je objekt zcela soběstačný. Podobné je to i s vyrobenou elektrickou energií, jejíž množství pokryje spotřebu čistírny ze 75 procent.

Zbytek elektrické energie musí čistírna odebírat z veřejné sítě. Množství vyrobeného bioplynu během roku kolísá. Zvlášť v létě je výroba bioplynu nižší. „Praha je vylidněná, a tak je i přítok odpadní vody menší. Nejvíce bioplynu vyrábíme v zimě,“ objasňuje Luděk Pospěch, manažer provozu Ústřední čistírny odpadních vod.

Denně se v čistírně odpadních vod vyprodukuje 1 900 kubických metrů kalu, který se odvede do vyhnívacích nádrží. Poté, co se z něj uvolní bioplyn, zbylý takzvaný vyhnilý kal se vyždímá na odstřeďovačce a zbylá černá hmota je v kontejnerech odvezena na zemědělské účely. „Z vyhnilého kalu se vyrábí nejčastěji hnojiva,“ upřesňuje Pospěch.

Za rok je Ústřední čistírna odpadních vod schopna vyprodukovat 18 miliónů kubických metrů bioplynu.