Po dvou letech tak nájem bytu skončí a dosavadní nájemce se bude muset o případném pokračování nájemního vztahu domluvit s majitelem bytu a uzavřít s ním novou smlouvu. Ta může obsahovat už jiné podmínky než dosavadní, včetně výše nájmu.

Až dosud po úmrtí nájemce nájem přecházel na jeho blízké na dobu stanovenou ve smlouvě. Například při smlouvě na dobu neurčitou nájem přecházel rovněž na neurčitou dobu.

Dvouleté omezení časové platnosti nájemní smlouvy po přechodu nájmu nebude platit jen pro osoby, které dosáhly k datu úmrtí nájemce věku 70 let, a pro nezletilé.

Při úmrtí nájemce přejde podle novely nájem – nejde-li o společný nájem bytu, například manželů – na nájemcova partnera, rodiče, sourozence, zetě, snachu, dítě nebo vnuka. Dítě zemřelého má přitom přednost. Na jiné osoby než vyjmenované přejde nájem bytu jen tehdy, pokud pronajímatel s jejich bydlením v bytě písemně souhlasil.

Informovat o lidech v bytě

Nájemník má současně povinnost více informovat pronajímatele o lidech, kteří žijí nebo se dočasně zdržují v bytě. Konkrétně musí podle novely písemně a bez zbytečného odkladu oznámit „změny v počtu, jménech, příjmeních, datech narození osob v bytě v případě, že tato změna potrvá déle než dva měsíce. Nájemce je rovněž povinen oznámit uzavření manželství nebo přechod nájmu“.

Hlásit se tedy má i návštěva osob, které budou v bytě přebývat více než dva měsíce. Za nesplnění informační povinnosti hrozí i po účinnosti nové právní úpravy výpověď z bytu pro hrubé porušení povinností nájemce.

Nájemce bude mít nově také povinnost zajistit zpřístupnění bytu po dobu své dlouhodobé nepřítomnosti pro případ, že by v bytu nebo v domě došlo k nějaké havárii a sám by byl složitě dosažitelný.