Kvůli údajnému plýtvání při nákupech zdravotnické techniky podalo už loni v prosinci trestní oznámení ministerstvo financí.

ÚOHS nyní konstatoval, že Krajská zdravotní ve větším z tendrů po úpravách v uveřejněném vyhlášení zadávacího řízení přiměřeně neprodloužila lhůtu pro podání nabídek. "Povaha provedené úpravy měla podstatný vliv na zpracování nabídky, a to jak z hlediska její úplnosti, tak i z hlediska jejího hodnocení," uvedl Rafaj.

Potenciální uchazeči o zakázku podle něj neměli časový prostor pro zvážení své účasti v zadávacím řízení a pro případné zpracování a podání kvalifikované nabídky, která by mohla konkurovat nabídce podané vybraným uchazečem.

Špatně vyhodnocená kritéria

Zadavatel dále podle ÚOHS nepostupoval transparentním a přezkoumatelným způsobem při posouzení nabídky vybraného sdružení firem HOSPIMED a PURO-KLIMA. Podle Rafaje nelze s určitostí konstatovat úplnost nabídky vybraného uchazeče. Za tyto chyby Krajská zdravotní dostala pokutu 700 tisíc korun. Zatím ji nelze pravomocně vymáhat, Krajská zdravotní se proti ní už odvolala.

Při zadávání veřejné zakázky na šicí materiály Krajská zdravotní chybovala tím, že v zadávací dokumentaci stanovila způsob hodnocení nabídek v rozporu se zásadou transparentnosti. Podle úřadu způsob hodnocení dvou dílčích hodnotících kritérií nevyjadřoval jejich váhu.

Chyb bylo více

"Zadavatel rovněž v rozporu se zněním zákona požadoval od uchazečů předložení seznamu minimálně pěti odběratelů, kterým dodávali šicí materiály v minimálním objemu jednoho miliónu korun v průběhu posledních 12 měsíců, čímž Krajská zdravotní zkrátila období požadované zákonem ze tří na jeden rok," uvedl Rafaj.

V postupu Krajské zdravotní ÚOHS našel i další chyby. Zadavatel neprovedl hodnocení nabídek podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah v souladu se zadávacími podmínkami. Také neodůvodnil přiřazení konkrétních hodnot u dvou dílčích hodnotících kritérií a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek neuvedl popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním. "Úřad považuje postup zadavatele za netransparentní," dodal Rafaj. Tendr vyhrála společnost B. Braun medical. Rozhodnutí ÚOHS s pokutou 200 tisíc korun je pravomocné. Krajská zdravotní se proti němu neodvolala.