"Ministerstvo neplnilo úlohy zakladatele vůči státním zkušebním ústavům. Z ustanovení zákona o státním podniku vyplývá, že zakladatel má kontrolovat, zda potřeby státu, které podnik svou podnikatelskou činností zabezpečuje, jsou zajišťovány účelně a hospodárně. Ve smyslu tohoto ustanovení však MPO od roku 2001 neprovedlo u kontrolovaných zkušebních ústavů žádnou kontrolu,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

„Kontrolou státních zkušebních ústavů jsme zjistili nedostatky v účetnictví a v inventarizaci majetku. Ústavy nepodávaly bez zbytečného odkladu, tj. ihned po vzniku rozhodné skutečnosti, návrhy rejstříkovým soudům na zapsání změn údajů registrovaných v obchodním rejstříku,“ dodal Dohnal.

Nedostatky byly shledány zejména v účtování dlouhodobého hmotného majetku. Jednalo se o zaúčtování do nesprávného účetního období, zaúčtování na nesprávné účty dlouhodobého majetku a nesprávné vykazování v položkách rozvahy. V kontrolovaném období pět kontrolovaných státních zkušebních ústavů ze šesti neprovedlo inventarizaci majetku v souladu se zákonem o účetnictví.

Kontrola byla provedena u MPO a u šesti státních zkušebních ústavů, státních podniků, u nichž vykonává MPO funkci zakladatele.