„Systém prověřujeme na Temelíně každoročně již šest let. Z provedených kontrol je patrné, že elektrárna k ochraně životního prostředí přistupuje velmi zodpovědně. Jsou stanovena jasná pravidla, která musí dodržovat nejen zaměstnanci, ale i dodavatelé. Celý systém je na vysoké úrovni a může být příkladem i pro jiná průmyslová odvětví,“ uvedl vedoucí auditorského týmu Vlastimil Pejčoch.

Letos se auditoři zaměřili především na oblast sledování životnosti vybraných zařízení primárního okruhu. Kontrolován byl také program na zvyšování spolehlivosti zařízení.

„Kontrovali jsme především provoz a údržbu primární části elektrárny. Prověřováno bylo i nakládání s nízko a středně aktivními odpady. Výsledkem auditu byla jednoznačná shoda s legislativními požadavky,“ doplnil Pejčoch.