"Uvedené společnosti porušovaly v letech 2001 a 2002 zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že se dohodly koordinovat a slaďovat své nákupní ceny zboží a obchodní podmínky vůči svým dodavatelům. Jedná se o cenový kartel, který je obecně považován za zvlášť závažné omezení soutěže," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Společnosti Billa a Julius Meinl si v rámci spolupráce vyměňovaly mezi sebou informace o svých nákupních cenách a systému bonusů a slev. Ty si porovnávaly a po dodavatelích požadovaly vyrovnání svých dosavadních finančních podmínek pro nákup zboží na úroveň druhého účastníka řízení, jestliže je měl výhodnější. Navíc požadovaly i finanční kompenzace na vyrovnání vzniklých rozdílů.

Dodavatelům hrozil konec spolupráce

Nezákonný byl i požadavek obou společností na další platbu, tzv. alianční bonus, odůvodněný v podstatě jen možností dodávat stejný sortiment do obou obchodních sítí. "V případě nesouhlasu se stanovenými podmínkami se dodavatelé vystavovali hrozbě odstoupení od smlouvy ze strany účastníků řízení. Je přitom vysoce pravděpodobné, že riziko ukončení dodávek ve vztahu k možnostem alternativního uplatnění zboží na trhu by bylo pro dodavatele citelné. Záměrem společností bylo dosáhnout vyššího zisku a zlepšení jejich konkurenceschopnosti na trhu. Ne však cestou férové soutěže, ale prostřednictvím uzavření zakázané dohody," zdůraznil předseda Josef Bednář.

Důsledky cenové dohody by se sice z krátkodobého hlediska na trhu neprojevily, avšak z dlouhodobého pohledu nelze vyloučit omezení sortimentu a zvýšení cen. "Negativnímu dopadu dohody na spotřebitele tak úřad zabránil," dodal předseda Bednář.

Kromě sankce a zákazu dohody byla uložena účastníkům řízení i opatření k nápravě. Společnosti jsou povinny ve lhůtě třiceti dnů od rozhodnutí ÚOHS informovat všechny své dodavatele dotčené porušením zákona a kopie tohoto sdělení spolu s doklady o jeho doručení následně předložit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.