Podle analytika UniCredit Bank Pavla Sobíška bylo v loňském roce tempo růstu úspor domácností nejpomalejší od roku 2003. V jejich finanční situaci nicméně Sobíšek nespatřoval žádné akutní riziko. Letošní dynamiku růstu úspor očekává spíše slabší, zpomalení ovšem zřejmě čeká i tempo růstu zadlužení domácností. "Poměr mezi aktivy a pasivy domácností se tedy nebude dramaticky zhoršovat. Dlouhodobým problémem ovšem je nízký podíl penzijních úspor," uvedl.

Za relativně zdravé lze podle ministerstva považovat, že se domácnosti zadlužují i nadále především z důvodu řešení bytových potřeb. Tyto úvěry tvoří 60 procent zadlužení domácností. V absolutním vyjádření vzrostly loni úvěry na bydlení o 104 miliard korun a úvěry na spotřebu o 37,6 miliardy korun.

Zadluženost domácností je stále relativně nízká

Ve srovnání se zbytkem Evropy zůstává úroveň zadlužení domácností vztažená k výkonnosti ekonomiky při hodnotě 27,2 procenta stále relativně nízká, ale potenciálně varovná vzhledem ke zpomalení ekonomiky a možnému zhoršení schopnosti domácností splácet úvěry.

Dynamice růstu závazků domácností je podle MF třeba věnovat více pozornosti. Největší problémy se splácením hrozí především nejvíce ohroženým skupinám, jako jsou například nízkopříjmové domácnosti, které na obsluhu svých závazků musí vynakládat relativně nejvíce ze svých příjmů. Dosavadní nízká úroveň zadlužení domácností v poměru k HDP ovšem bude působit jako zmírňující faktor dopadu zpomalení ekonomiky na české domácnosti.

Češi mají peníze hlavně v bankách a stavebních spořitelnách

Struktura úspor domácností se loni téměř nezměnila. Přes 70 procent svých úspor svěřily domácnosti bankám a stavebním spořitelnám. České domácnosti tak i nadále zůstávají velmi konzervativní. Svůj vliv na rozložení jejich úspor měla zajisté i finanční krize, která české domácnosti vedla k převodu části úspor z rizikovějších produktů do pojištěných bankovních vkladů.

Nejvyššího meziročního nárůstu, o téměř 19 procent, dosáhly netermínové vklady. Dvouciferným tempem rostlo ještě penzijní připojištění a vklady v cizí měně. Propady hodnot cenných papírů na kapitálových trzích v důsledku finanční krize se projevily v meziročním poklesu prostředků investovaných do podílových fondů.

Celkové úspory domácností MF definuje jako souhrn bankovních termínovaných a netermínovaných vkladů, vkladů v cizí měně, stavebního spoření, penzijního připojištění, životního pojištění, podílových fondů a přímých investic do cenných papírů. Jsou to tedy prostředky, které domácnosti využívají k investování nebo spoření.