Ve Sněmovně se teď má svést poslanecké klání o sérii zákonů předložených vládou v rámci tzv. reformy veřejných financí. Jednou z nejdůležitějších je novela zákona o daních z příjmů. Tyto významné změny ale zůstávají zatím stranou širších diskusí a více se mluví o dani z příjmů fyzických osob, zejména o minimální dani pro samostatně výdělečně činné osoby. Co by se ale mělo změnit především pro firmy ? Navrhované snížení sazby daně na 28 % od roku 2004 je pouze jedním z parametrů určující celkovou daňovou zátěž.

V čem se přitíží

Novinek, které by daňovou zátěž zvýšily, je více. Mezi nejdůležitější patří návrhy na změny v odepisování majetku. Zásadní je vytvoření další odpisové skupiny pro hotely a administrativní budovy s dobou odepisování 50 let. Vlastníkovi takové budovy se při nezměněných výnosech a při snížené sazbě daně zvýší daňová povinnost přibližně o devět procent.

Opatřením bez většího skutečného efektu je zrušení možnosti daňových odpisů osobních automobilů z částky pořizovací ceny převyšující 900 000 korun. Toto omezení se týká i v případě pořízení automobilu formou leasingu. Je možné, že se zákonodárci zalíbí možnost nepřímo rozhodovat za podnikatele o tom, jak drahé auto si koupí, a omezí v budoucnu výši daňových odpisů i pro některé další druhy majetku nebo rozšíří daňovou neuznatelnost u některých provozních nákladů.

Skončí i náhrady za cesty do práce

Další navrhovanou změnou je opětovné zavedení úpravy daňových odpisů pro nehmotný majetek s pořizovací cenou nad 60 000 korun. Zatímco nyní si každá společnost určuje podmínky odepisování sama, nově bude zákon stanovovat minimální dobu odepisování pro jednotlivé druhy nehmotného majetku. U softwaru tato doba činí čtyři roky a u ostatního nehmotného majetku šest let. Vzhledem k tomu, jaké odpisové lhůty na základě reálné životnosti majetku v současnosti podniky uplatňují, je tato změna další ukázkou tichého zvýšení zdanění i při současném snížení sazby daně.

Pokud jde o daňovou uznatelnost některých nákladů, novela přináší vedle evergreenu opětovné změny daňového režimu cenných papírů pouze nepodstatné změny vedené spíše politickými než ekonomickými motivy. Nově budou zavedeny daňové úlevy pro odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, včetně daňové uznatelnosti příspěvků placených jejich členy. Naopak skončí možnost poskytovat daňově uznatelné náhrady za cesty do zaměstnání a zpět. Ty lze sjednat podle zákona o cestovních náhradách. Byly hojně využívány především vedoucími pracovníky.

Účetnictví s odchylkami

Ve vztahu k právnickým osobám s jednoduchým účetnictvím novela zohledňuje plánované zrušení jednoduchého účetnictví a zavádí zvláštní daňovou evidenci, společnou pro fyzické i právnické osoby. Je založena na principech současného jednoduchého účetnictví. Pro neziskové organizace novela zpřísňuje kontrolu skutečného využití prostředků získaných z uplatněného daňového zvýhodnění.

Novela výrazně omezuje stávající možnosti legálního snížení daňové zátěže a snaží se zohlednit připravované změny v ostatních předpisech, zejména pak novou úpravu účetnictví. To s sebou však nese další zkomplikování již tak složitého textu zákona. Bylo by tedy vhodné, aby ministerstvo financí připravilo zcela nový zákon o daních z příjmů, který by zjednodušil systém právní úpravy daně z příjmů.

Co zátěž sníží

Pokud jde o opatření, která by měla snížit daňovou zátěž podniků, zásadní změnou je společné zdanění mateřských a dceřiných společností. To je zaváděno na základě požadavků evropských směrnic. Společné zdanění neznamená možnost vzájemného započtení zisků a ztrát mateřských a dceřiných společností, ale stanoví osvobození od srážkové daně pro dividendy, úroky a licenční poplatky placené dceřinými společnostmi jejich matkám v rámci Evropské unie. Aby se však zamezilo spekulativním převodům majetkových účastí, stanoví zákon podmínky pro toto osvobození.

Zásadně se však toto osvobození nebude vztahovat na drobné akcionáře. Na ně bude dál dopadat 15procentní srážková daň na dividendy. Stejně tak zůstane zachována 15procentní srážková daň na úroky z vkladů u bank.

Přenositelná daňová ztráta

Další navrhovanou změnou je úprava daňových souvislostí vkladů a přeměn společností (například ve formě splynutí, sloučení nebo rozdělení). Eliminuje stávající možnosti legálního snižování daňového základu. V rámci přeměn společností zákon nově umožní přenositelnost daňové ztráty. Dosud platilo, že daňová ztráta u společnosti, která v důsledku přeměny zaniká, je neodvratně ztracena a nástupnická společnost tuto ztrátu již nemůže dále využít.

Nově bude možné za určitých podmínek tuto ztrátu využít i u nástupnické společnosti. Zákon však vylučuje, aby ztráta byla uznatelná v případech, kdy je tato ztráta hlavním důvodem přeměny. K přípustnosti přenosu ztráty si bude možné nově vyžádat závazné vyjádření finančního úřadu.

V souvislosti s vklady a přeměnami je vhodné zmínit plánovanou novelu zákona o převodních daních, podle níž od roku 2004 nebude nadále platit stávající osvobození od daně z převodu nemovitostí pro převody v rámci vkladů a přeměn, což zvýší náklady na tyto operace. A to přesto, že se stávající sazba daně sníží z pěti na tři procenta.