K výsledku běžného účtu přispěl podle ČNB právě deficit bilance výnosů. Ta zaznamenala nárůst vyplácených dividend zahraničním přímým investorům. Projevilo se rovněž pasivní saldo obchodní bilance. Finanční účet platební bilance skončil s mírným přebytkem ve výši 2,6 miliardy Kč.

Čistý příliv zahraničních přímých investic včetně předpokládaného reinvestovaného zisku dosáhl 10,3 miliardy korun. Odliv zaznamenaný u portfoliových investic souvisel podle centrální banky s nákupy zahraničních majetkových cenných papírů převážně obchodními bankami. V důsledku těchto operací nastal výraznější pokles krátkodobých aktiv bankovního sektoru v položce ostatní investice.

Růst devizových rezerv ČNB bez vlivu kurzových rozdílů dosáhl 900 miliónů korun.