Dětí se v prvním pololetí 2006 narodilo 52 200, což bylo o téměř 1 000 více než ve stejném období předchozího roku. Přírůstek narozených dětí se nicméně snížil, protože mezi stejnými obdobími let 2004 a 2005 byl zaznamenán nárůst o 2 300.

V letošním roce se tak průměrný počet dětí narozených jedné ženě zvýšil na hodnotu jen mírně nad 1,3 dítěte (1,28 v roce 2005), přičemž pro zajištění alespoň prosté reprodukce (tzn. aby se populace nezmenšovala) je třeba, aby každá žena porodila alespoň dvě děti.

Třetina dětí se rodí mimo manželství

Nejvíce se děti nyní rodí ženám narozeným v letech 1975-1978. Mimo manželství se v prvních šesti měsících tohoto roku narodilo 17 200 miminek, která představovala 32,9 procenta všech živě narozených dětí. V prvním pololetí 2005 byl tento podíl 31,1 procenta.

Hlavním důvodem růstu počtu obyvatel je ale příliv cizinců, kterých se do ČR přistěhovalo 16 900. Mezi migranty již tradičně převládali občané Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu a Ruska. Cizinci zvyšují počet obyvatel v ČR již čtvrtým rokem.

Uzavírá se méně sňatků

Naopak výrazně méně ve srovnání s prvním pololetím 2005 bylo zemřelých osob, o 4 500. Tento rozdíl byl z převážné části způsoben nižším počtem zemřelých v prvním čtvrtletí letošního roku. V prvním pololetí 2006 zemřelo celkem 51 600 osob. Kojenecká úmrtnost zůstala na velmi nízké úrovni, v období leden až červen 2006 dosáhla hodnoty 3,3 promile. Úroveň novorozenecké úmrtnosti (úmrtnost dětí do 28 dnů od narození) činila 2,3 promile.

Počet sňatků se během druhého čtvrtletí dále snížil. Uzavřených manželství v prvním pololetí letošního roku bylo téměř 1 400 méně než ve stejném období před rokem. Menší zájem o sňatky tak stále trval. V prvních šesti měsících letošního roku bylo rozvedeno 16 400 manželství, což byl počet téměř shodný s počtem rozvodů za prvních šest měsíců roku 2005. V ČR se v posledních letech rozvádí polovina uzavřených manželství.

Interrupcí bylo opět méně, potratů však celkově přibylo

Celkový počet potratů byl o 76 vyšší než v prvním pololetí roku 2005. Na jednu stranu sice pokračoval pokles počtu umělých přerušení těhotenství, v prvním pololetí 2006 bylo provedeno o 349 interrupcí méně než ve stejném období roku 2005.

O 443 vzrostl ale počet samovolných potratů. Důvodem je jednak celkově vyšší počet těhotenství související se zvýšením porodnosti, a také vazba na posun plodnosti do pozdějšího věku, ve kterém je intenzita spontánní potratovosti vyšší.

Pohyb obyvatel v ČR v roce 2005 a 2006
Ukazatel První pololetí roku 2005 První pololetí roku 2006
Sňatky 22 158 20 796
Rozvody 16 371 16 418
Živě narození 51 261 52 220
Děti narozené mimo manželství 15 953 17 168
Zemřelí 56 070 51 559
Potraty 20 144 20 220
Interrupce 13 509 13 160
Přistěhovalí 26 931 33 005
Vystěhovalí 8 607 16 138
Přírůstek obyvatelstva 13 515 17 528
Počet obyvatel k 30.6.2006 10 234 092 10 268 607
zdroj. ČSÚ