Soudci ÚS proto rozhodli, že tato diskriminační ustanovení zruší k 30. červnu příštího roku, aby Parlament měl dostatek času je nahradit novou zákonnou úpravou, která postaví muže i ženy v péči o děti na stejnou úroveň v důchodovém pojištění i čerpání důchodových dávek ve stáří. Věk odchodu do důchodu ÚS neřešil.

"Při posuzování problému jsme zjistili, že jde o diskriminační ustanovení a je třeba, aby zákonodárce tyto rozdíly odstranil. Do budoucna by mělo stačit, aby ženy i muži při podávání žádosti o důchod podávali potřebné doklady, které budou shodné. Není přípustné, aby zákon vytvářel nerovnost mezi pohlavími," uvedl soudce zpravodaj Vojen Güttler.

Podle současné právní úpravy, kterou kritizovali soudci nejvyššího správního soudu v Brně, museli muži, kteří se starali o děti do 4 let nebo o dlouhodobě postižené děti do 18 let, podat přihlášku k účasti na důchodovém pojištění nejpozději do 2 let věku dítěte. Pokud tuto lhůtu promeškali, ztráceli nárok na důchodové pojištění. Ženy přitom ve stejném postavení nic podávat nemusely a nárok na důchodové pojištění jim vznikal zcela automaticky.