Paragraf 6a zákona o volbách do Parlamentu ČR upravuje způsob a podmínky vydávání voličských průkazů. Podle něj může volič získat průkaz na obecním úřadu v místě svého trvalého pobytu, a to dvěma způsoby. Buď na základě písemné žádosti, která musí být opatřena ověřeným podpisem, nebo osobní návštěvou úřadu. V tom případě není ověřená žádost potřeba, protože volič prokáže svou totožnost přímo úředníkovi.

Dokdy lze zažádat o voličský průkaz?

Na základě rozhodnutí prezidenta Václava Klause se budou letos sněmovní volby konat v pátek 2. června a v sobotu 3. června 2006. Písemnou žádost o vydání voličského průkazu je podle zákona nutné úřadu doručit sedm dnů před volbami, to znamená do 26. května. Osobně si lze zažádat o průkaz do okamžiku uzavření voličských seznamů, letos tato lhůta vyprší 31. května 2006 v 16 hodin.

Pokud si nestihnete vyřídit voličský průkaz do této doby, volby se už pro vás odehrávají pouze ve vašem volebním okrsku, jinde vám volební komise hlasování neumožní.

Voličský průkaz si může žadatel vyzvednout osobně na obecním úřadě, nebo si jej může nechat zaslat na adresu uvedenou v žádosti, případně jej úřad může vydat třetí osobě, která se prokáže plnou mocí.

Pokud jste si již žádost o vystavení voličského průkazu podali, a stále vám nic nepřišlo, je to proto, že zákon úřadům ukládá předat průkaz nejdříve 15 dnů před termínem voleb, letos tedy 18. května.

Hlasování s voličským průkazem

Voličský průkaz opravňuje občany ČR hlasovat ve kterémkoliv volebním okrsku. Ve volební místnosti je kromě voličského průkazu třeba prokázat také svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem. Voličský průkaz jste povinni odevzdat volební komisi, která ho přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů, jak jí ukládá paragraf 19 zákona o volbách do Parlamentu.