Levice má nejvíce stoupenců u starších občanů a těch, kteří dosáhli nižšího vzdělání.  "Se vzrůstajícím vzděláním lze pozorovat tendenci situovat se spíše doprava," píše se ve zprávě CVVM.

Nejpřijatelnější politický program (v %)
Sociálnědemokratický 23
Liberální 20
Socialistický 19
Konzervativní 13
Ekologický 7
Křesťanskodemokratický 5
Národní 5
Komunistický 4
Anarchistický 1
Zdroj: CVVM

Ženy se podle CVVM v porovnání s muži více hlásily ke křesťansko-demokratickým ideám a také k socialistickému programu. Naopak liberální a konzervativní myšlenky konvenovaly zejména vysokoškolsky vzdělaným lidem.

Osa levice-pravice: lidé se kloní spíše doprava

Zdánlivě opačné výsledky přinesl stejný průzkum CVVM v otázce inklinace k pravici, levici a politickému středu.

I když levicové strany ČSSD a KSČM mají v současné době většinové zastoupení ve Sněmovně, lidé se podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) spíše hlásí k pravicové orientaci. Pětina obyvatel vnímá sebe sama jako středové voliče, levici podporuje 33 procent lidí, zatímco pravici 38 procent.

Ženy se rády pasují do role středových voliček, zatímco muži jsou více vyhranění, ať již jako sympatizanti levice, či pravice.

Pravo-levá orientace v listopadu 2005 (v %)
Levice 33
Střed 20
Pravice 38
Zdroj:CVVM