Více než čtvrtina obyvatel ČR by podle CVVM s takovým krokem plně nebo spíše souhlasila. Devatenáct procent respondentů na dotaz odpovědělo, že neví.

CVVM: S kterým z následujícím výroků nejvíce souhlasíte?
Demokracie je lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády 54 procent
Za určitých okolností může být autoritativní způsob vládnutí než demokratický 19 procent
Pro lidi, jako jsem já, je jedno, zda máme demokratický nebo nedemokratický režim 21 procent
Neví 6 procent

Dále byli respondenti dotazováni, zda by pro ně byl přijatelnější demokratický nebo nedemokratický režim. I zde 54 procent oslovených uvedlo, že demokracie je lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády. Celých 40 procent dotázaných ale připouští, že ze určitých okolností může být autoritativní způsob vládnutí lepší než demokracie nebo že jim je jedno, jaký systém je nastolen. K otázce se nedokázalo vyjádřit šest procent lidí.

Pokud jde o alternativy současného politického systému, 12 procent lidí by si přálo návrat k poměrům před listopadem 1989. Čtrnáct procent respondentů patří k zastáncům vlády tvrdé ruky silného a rozhodného vůdce a jedno procento by souhlasilo s vládou armády.