V oblasti ekonomického rozvoje a zaměstnanosti byla realizována opatření pro podporu vzniku a rozvoje průmyslových zón v místech s nejvyšší nezaměstnaností v kraji. Zároveň kraj finančně podpořil zřizování kanceláří hospodářské komory v okresních městech kraje. V oblasti kultury a památkové péče byla schválena Koncepce rozvoje muzejnictví v letech 2003 - 2008. Byla dokončena Koncepce péče o památkový fond v Pardubickém kraji.

V oblasti cestovního ruchu se podařilo za období 2001 - 2004 vytvořit ucelený systém prezentace kraje, založený na spolupráci s městy, mikroregiony a informačními centry na území kraje. V oblasti školství jsme dokázali odstranit řadu havarijních stavů školských budov i dokončit některé rozestavěné stavby. Pardubický kraj vytvořil podmínky pro realizaci programů prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních.

Kraj vyhlašuje každoročně grantové programy na podporu sportu a volnočasových aktivit. Částkou věnovanou sportu náš kraj patří na přední příčky v rámci republiky. V oblasti zdravotnictví a sociální péče se nám podařilo vytvořit funkční síť akutních lůžkových zařízení a zařízení sociální péče. Krajská samospráva jako jednu ze svých hlavních priorit pojala investice do dopravní infrastruktury. Jde především o zlepšení stavu silniční sítě na území kraje.

V případě silnic I. třídy došlo k obnově cca čtvrtiny všech jejich povrchů. Na investice do silnic II. a III. tříd kraj vynaložil v letech 2002 - 4 téměř 1 miliardu, což představuje 20 zrekonstruovaných mostů a cca 50 nových a modernizovaných povrchů souvislých úseků silnic.

V oblasti životního prostředí byly zpracovány a začínají se realizovat plány odpadového hospodaření včetně masivního odstraňování starých ekologických zátěží, programy snižování emisí a prevence ekologických havárií. Je realizován program rozvoje vodovodů a kanalizací. Potěšující je i fakt, že Pardubický kraj je nejdále ze všech krajů v procesu pořizování územního plánu velkého územního celku.