Jednotlivé kraje jsou rozděleny na kategorie: Gymnázia a konzervatoře, SOŠ a SOU maturitní, Nematuritní obory. U každého oboru se dozvíte převis zájmu (počet loni přihlášených a přijatých), jinými slovy šance na přijetí, a aktuální kapacitu oboru (plánovaný počet nově přijímaných studentů).

Do kdy poslat přihlášku

Přihlášku na střední školu je nutné podat nejpozději do 28. února 2005, a to řediteli základní školy, kam žák chodí. Uchazeč, který chce na vybranou střední školu přejít z jiné střední školy podává přihlášku sám, a to nejpozději do 15. března 2005.

Musí však přihlášku s vysvědčením z posledních dvou ročníků základní školy nechat ověřit u ředitele základní školy, ve které plnil povinnou školní docházku, případně u notáře. Zájemci o studium při zaměstnání a uchazeči o nástavbové studium podávají přihlášku do 20.března 2005. Na žádost ředitele střední školy je nutné přiložit k přihlášce posudek lékaře o zdravotní způsobilosti žáka nebo uchazeče.

Talentové zkoušky

Talentové zkoušky na umělecké obory (zpěv, hudba, tanec, hudebně dramatické umění, uměleckořemeslná výroba) organizují školy již v druhé polovině ledna v týdnu od 15. do 31. ledna 2005. Přihlášku ke studiu je tedy nutné odevzdat dříve, žáci hlásící se ze základní školy do 15. listopadu 2004, případně sami do 30. listopadu 2004. Pokud uchazeč v talentových zkouškách neuspěje, může stejně jako ostatní podat do konce února přihlášku na jiné, neumělecké obory.

Na kolik škol

Uchazeči se mohou podle nového školského zákona, jenž vstupuje v účinnost od 1. ledna 2005, hlásit v prvním kole přijímacího řízení na jednu střední školu. Uchazeči, kteří se hlásí ze základní školy na vyšší stupeň gymnázia mohou současně podat přihlášku ještě na jinou střední školu.

Pokud u zkoušek neuspějí, pokračují v povinné školní docházce na základní škole. Počet přihlášek v druhém kole přijímacího řízení není omezen.

Zdravotně postižení

Uchazeči o studium se smyslovým (zrakovým, sluchovým) nebo tělesným postižením (porucha hybnosti) se mohou hlásit jak do škol speciálních, tak do škol běžných, které integrují handicapované žáky se zdravými. Je však vždy třeba se na podmínky přijímacích zkoušek ptát přímo na dané škole, záleží na typu a míře postižení.

Pokud rodiče chtějí, aby střední škola zdravotní znevýhodnění dítěte při přijímacích zkouškách zohlednila, musí handicap doložit platným lékařským potvrzením a doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Pokud běžná škola takové žáky ke studiu přijímá, je povinna vytvořit pro ně odpovídající podmínky u přijímacích zkoušek.

Přijímací zkoušky

Termín pro první kolo přijímacích zkoušek na všechny střední školy stanoví ministerstvo školství ve vyhlášce, která se teprve až nyní připravuje a měla by být zveřejněna do konce listopadu. S největší pravděpodobností bude tento termín vyhlášen kolem 18. dubna 2005.

Další kola budou záviset výhradně na školách. Ředitel školy podle nového školského zákona zveřejní kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče do konce března.

Výsledky

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je ředitel střední školy povinen oznámit nejpozději do sedmi dnů po termínu přijímacích zkoušek, a to i v případě, že se přijímací zkouška nekonala, nejdříve však 20.dubna. Jestliže byl uchazeč přijat v některém kole přijímacího řízení, nemůže být přijat v jiné střední škole v dalších kolech.

Když to nevyjde

Uchazeč veřejné střední školy se může odvolat do osmi dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí. Odvolání podávají rodiče. Co se týče soukromých škol, tak to nový zákon neřeší.

Pokud nebyl uchazeč přijat v prvním kole přijímacího řízení, nezbývá než se co nejdřív informovat o zbylých volných místech na středních školách. Tyto informace zveřejňuje krajský úřad. Je třeba zvolit neplánovanou alternativu a hledat obory s volnou kapacitou. I přes velké zklamání není nutné propadat beznaději, protože je možné za určitých podmínek přestoupit v průběhu studia na jiný obor, případně zkusit přijímací zkoušky další rok znovu.