Hlídka na pražském autobusovém nádraží na Florenci spoutala koncem dubna muže, který se odmítl legitimovat.

„Z veřejně dostupných zdrojů a z navazujícího tiskového prohlášení mluvčího pražské policie vyplývají možné pochybnosti o zákonnosti postupu policie. Ochránkyně vnímá znepokojení veřejnosti ohledně tohoto incidentu. Rozhodla se proto zahájit šetření z vlastní iniciativy,” informoval ve středu úřad ombudsmanky Anny Šabatové.

Tu bude zajímat zejména to, „zda existoval zákonný důvod k prokázání totožnosti dle § 63 odst. 2 zákona o policii”.

Hodlá rovněž prověřit, zda bylo nezbytné a přiměřené použití donucovacích prostředků.

Občanku lidé nosit nemusí, připomněl ministr

„V policii přetrvává pocit, že lidé s sebou musí nosit občanský průkaz, což dávno není pravda,“ připomněl v úterý ve vysílání České televize ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

Připomněl, že lidé nemusí mít občanku u sebe a policie jim má v takovém případě poskytnout součinnost, aby mohli prokázat svou totožnost, což lze udělat různými způsoby. Předvedení na služebnu je podle něj až poslední možnost.

§ 63 zákona o Policii ČR
Prokázání totožnosti
(1) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.
(2) Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu
a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,
b) zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky,
c) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit,
d) od níž je požadováno vysvětlení,
e) odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby,
f) vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející,
g) která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,
h) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události,
i) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu 6),
j) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,
k) na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala, nebo
l) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.
 zdroj: Policie ČR

Policie pochybení neshledala

Odbor vnitřní kontroly policie pochybení neshledal. Policisté chtěli spícího mladíka zkontrolovat kvůli obavě, zda nemá zdravotní problémy, případně „zda nemůže být nebezpečný pro své okolí”. [celá zpráva]

„Této výzvě ale odmítal opakovaně vyhovět, kdy policistu a vojáky častoval celou řadou hanlivostí až vulgárností. Následně byl čtyřiadvacetiletý muž upozorněn, že pokud nepředloží odpovídající doklad nebo alespoň neposkytne své nacionále k ověření totožnosti v evidenci obyvatel, bude předveden na služebnu,“ uvedl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan s tím, že se mladík bránil předvedení.

„Kontrolní orgány konstatovaly, že hlídka dosáhla účelu sledovaného zákonem v souladu s právními normami a ve svém jednání nijak nepochybila,“ shrnul výsledky šetření Hulan.