V rámci celé republiky je zhoršená kvalita ovzduší na zhruba 19 procentech území, kde však žije téměř 55 procent obyvatel. Limity jsou nejčastěji překračovány pro suspendované (prachové) částice PM10 a PM2,5, benzo[a]pyren, ale rovněž oxid dusičitý, kadmium a přízemní ozón.

„Zhoršená kvalita ovzduší není problémem jen aglomerací a větších měst, ale i malých sídel, kde se suspendované částice a benzo[a]pyren dostávají do ovzduší převážně z lokálního vytápění,” připomněli vědci značný podíl, který mají na znečištění jednotlivci.

Oblasti s překročenými imisními limity

Oblasti s překročenými imisními limity

FOTO: Český hydrometeorologický ústav

„Lze ovšem předpokládat, že i v obcích, kde tyto škodliviny nejsou měřeny, mohou být jejich koncentrace zvýšené i nadlimitní,“ dodal náměstek ČHMÚ pro ochranu čistoty ovzduší Jan Macoun.

V Moravskoslezském kraji je dána vysoká míra znečištění souběhem několika faktorů. „Vysoké koncentrace škodlivin zde způsobuje po obou stranách hranice vysoká koncentrace průmyslové výroby, hustá zástavba s lokálním vytápěním pevnými palivy a rozvinutá dopravní infrastruktura,” uvádí ročenka. Naopak v Praze či Brně vycházejí nadlimitní koncentrace především z dopravy.

Mírné zlepšení

Pozitivně lze vnímat, že u všech emisí hlavních znečišťujících látek byl v roce 2014 zaznamenán pokles proti roku 2013. Částečně to však bylo dáno mírnou zimou, ale též přísnější evropskou legislativou pro průmyslové podniky.

„Přes mírný meziroční nárůst prodeje motorové nafty došlo z důvodu přirozené obnovy vozového parku k dalšímu poklesu emisí ze silniční dopravy, v průměru o tři procenta,” uvádí rovněž ročenka.